search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2020/1128 Betänkandet En ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

R-2020/1330 Promemorian Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (Ds 2020:18)

R-2020/1510 Betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45)

R-2020/1545 Betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49)

R-2020/1637 Betänkandet Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44)

R-2020/1730 Bedömning av medicinsk invaliditet avseende nedsatt sexual­funktion

R-2020/1788 Betänkandet Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar (SOU 2020:13)

R-2020/1790 Betänkandet Innovation genom information (SOU 2020:55)

R-2020/1941 Promemorian Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet med anledning av ESA-översynen

R-2020/1956 Betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

R-2020/1972 Promemorian Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning (Ds 2020:22)

R-2020/2006 Promemorian Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

R-2020/2041 Promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

R-2020/2083 Promemorian Information till misstänkta om kostnader för offentlig försvarare

R-2020/2169 Promemorian Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program (Ds 2020:25)

R-2020/2186 Promemorian Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

R-2020/2275 Promemorian Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

R-2020/2317 En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

R-2020/2326 Promemorian Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

R-2020/2361 Promemorian Covid-19-lag

R-2020/2362 Promemorian Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020

R-2020/2365 Promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

R-2021/0004 Promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Läs remissvaren på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons