search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Premiär för nya etiksidor

Detta första nummer av tidskriften år 2021 innehåller nya etiksidor. Syftet bakom dem är att våra läsare på ett lättillgängligt sätt ska kunna ta del av aktuella etikfrågor. Förhoppningsvis kommer många att bläddra fram och läsa de grönmarkerade sidorna för att regelbundet uppdatera sig om etiken.

Jag har skrivit och sagt det tidigare, men etiken är en av våra viktigaste framtidsfrågor och har blivit än mer aktuell under 2020. Medierna har rapporterat om advokater och etik, aktörer från rättsväsendet har lyft frågorna och en del ledamöter har uttryckt oro över utvecklingen. Anmälningarna till disciplinnämnden har ökat från 456 år 2019 till 545 år 2020. Att anmälningarna har ökat kan bero på många faktorer, som till exempel ökad kunskap om disciplinnämndens verksamhet, större transparens i frågorna och medieskriverier.

Det kan också bero på andra faktorer. Pågående ärenden måste emellertid få sin rättmätiga prövning på ett rättssäkert sätt innan man drar konklusioner av dem, och framtiden får utvisa vad den senaste tidens anmälningar har för substans. Jag tror att det är viktigt att vi diskuterar de här frågorna på ett öppet och transparent sätt. Det finns ingenting att dölja. Det kan också vara positivt om debatten leder till större kunskap om advokat­etiken och att samfundet får ökad kännedom om ärenden som disciplin­nämnden bör pröva. Vi kan dock inte än dra slutsatsen att allt fler advokater skulle agera förtroendeskadligt. De advokater som det har rapporterats om i media är dessutom väldigt få i relation till de cirka sextusentrehundra advokater vi har i dag.

Även om vi inte ännu kan dra färdiga slutsater är det helt nödvändigt att Advokatsamfundet arbetar hårt och aktivt på olika sätt för att minska risken för brott mot god advokatsed. Vi kommer att göra en utökad satsning på utbildning i etik, vilket vi skriver om på etiksidorna i detta nummer, men vi vidtar också andra åtgärder. Vi har nyligen tillsatt en arbetsgrupp vars uppdrag är att ta ställning till behovet av en eventuell lagändring genom en höjning av den högsta straff­avgiften som disciplinnämnden kan ålägga en advokat. Läs mer om det i artikeln ”Arbetsgrupp ser över gränsen för straffavgift”. Vi planerar också för andra åtgärder som vi kommer att informera om framöver på etiksidorna.

Etik betyder läran om god moral. Jag vill påstå att den är minst lika angelägen och aktuell i samhället i stort som bland advokater. Advokater har emellertid ett yrke reglerat i lag på vilket särskilda krav ställs. För att vårt rättssystem ska fungera krävs att man hyser ett för­troende för att alla advokater håller sig till våra etiska regler och har en professionell relation till sina klienter. Vi är inte bättre än varje enskild advokat och de etiska överväganden just den advokaten gör i sina ärenden. Advokater är till för sina klienter som behöver hjälp och rådgivning. För klienternas skull kommer vi att arbeta ännu hårdare framöver med etiken. Följ gärna det arbetet genom att bläddra fram till de gröna sidorna.

Gott nytt år!

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons
Annons