search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2020 om inte annat anges.

Bengtsson, Bertil: Kollektivavtalsgrundad försäkring : några huvuddrag (Norstedts juridik. 155 s.)  

Björkman, Ulla: Kommunen och lagen : en introduktion / Ulla Björkman, Olle Lundin (7. uppl. Iustus.  164 s.)

Bogdan, Michael: Private international law in Sweden / Michael Bogdan, Ulf Maunsbach (3. ed. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International. 154 s.)

Brottsoffermyndighetens referatsamling (Brottsoffermyndigheten. 162 s.) 

BRÅ rapport 2020:16: Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018 / Sara Merenius, Monika Sellgren Karlsson (Brottsförebyggande rådet. 100 s.) 

Ericson, Bo: Stridsåtgärder i arbets­tvister / Bo Ericson, Kurt Eriksson (Norstedts juridik. 201 s.) 

Eyben, Bo von: Lærebog i erstatningsret / Bo von Eyben, Helle Isager (9. udg. Djøf Forlag. 2019. 587 s.)

Fri, Mattias: Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser : en skatterättslig vägledning för köpare och säljare av företag / Mattias Fri, Oskar Henkow David Kleist (Norstedts juridik. 130 s.) 

Godsk Pedersen, Hans Viggo: Almindelig kontraktsret / Hans Viggo Godsk Pedersen, Anders Ørgaard (6. udg. København : Djøf Forlag. 270 s.)

Gregow, Torkel: Utsökningsrätt (5. uppl. Norstedts juridik. 501 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 118)

Gustafsson, Annika: Bygglovs­boken (3. uppl. Studentlitteratur. 267 s.)

Iseskog, Tommy: Företagsbot : ett ”straff” för juridisk person (IJK. 68 s.) 

Iversen, Torsten: Obligationsret. D. 1 (6. udg. København :Jurist-og Økonomforbundet, 2019. 446 s.)  

Lavin, Rune: Förvaltningsprocessrätt (4. uppl. Norstedts juridik. 192 s.)  

Lindblom, Linda: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : nuläge och utvecklingsbehov 2020 / Linda Lindblom, Jenny Viström (Brottsförebyggande rådet. 80 s.)

Med god ordning och efter Guds vilja : en antologi om kyrkorätt / redaktör: Leif Nordenstorm (Artos. 2019. 455 s. Skrifter utgivna av Stiftelsen Fjellstedtska skolan ; 1)

Olsson, Stefan: Introduktion till entreprenadrätt (Svensk byggtjänst. 182 s.) 

Sjöstedt, Daniel: God man och förvaltare : en handbok / Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt (3. uppl. Studentlitteratur. 228 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: Sanktionsavgifter : särskilt i näringsverksamhet (2. uppl. Norstedts juridik. 442 s.)  

Öman, Sören: Anställningsskyddspraxis (10. uppl. Jure. 602 s.)

Annons
Annons