search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Affärsbyråer går samman

Advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou går samman under varumärket Synch. Fokus kommer, enligt Synchs webbplats, även fortsättningsvis att ligga på tech och digital business. Synch har i dag omkring 50 medarbetare, varav 30 i Stockholm och 20 i Köpenhamn. Westermark Anjou har tio medarbetare, varav nio jurister, i Stockholm.

Timkostnadsnormen höjs med 21 kronor

Regeringen har beslutat att timkostnadsnormen 2021 för den som är godkänd för F-skatt är 1 425 kronor exklusive moms och för den som inte är godkänd för F-skatt 1 084 kronor exklusive moms. Den nya normen innebär en höjning på 21 kronor för den som har F-skatt, eller knappt 1,5 procent.

Timkostnadsnormen styr ersättningen för advokater och jurister med uppdrag som till exempel offentliga försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden.

Flera nya lagar från årsskiftet

I januari trädde en rad nya lagar i kraft. Bland annat ändrades polislagen, så att möjligheten att kroppsvisitera personer som förhörs i polisens lokaler ökas. En ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning, infördes också den 1 januari. Påföljden ska kunna utdömas i fall där varken ungdomsvård eller ungdomstjänst är tillräckligt ingripande påföljder.

Ytterligare en förändring är att böter ska kunna förvandlas till fängelse om de inte har kunnat drivas in på grund av trots från den bötfällde.

Den 10 januari trädde också den nya pandemilagen i kraft, som bland annat tillfälligt ger regeringen befogenhet att i förordning besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som annars är möjligt. Lagen arbetades fram på mycket kort tid och drevs igenom trots kritik från tunga remissinstanser som JO.

Domstolarna lanserar e-tjänst

Den 1 januari 2021 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat gör det möjligt att lämna in en stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar digitalt (prop. 2019/20:189). För att möta de nya möjligheterna i den kommande lagstiftningen har Domstolsverket utvecklat en ny e-tjänst för inlämnande av handlingar.

E-tjänsten kan användas av parterna själva samt av ombud med fullmakt. Användaren behöver legitimera sig med e-legitimation. Tjänsten nås via webbplatsen domstol.se.

Mannheimer Swartling öppnar i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore, enligt byråns webbplats. Kontoret ligger bredvid Singapore International Arbitration Centre (SIAC) och International Court of Arbitration (ICC), och blir nu centrum för byråns tvistlösningsverksamhet i Asien.

Barnrättscentrum har ny ordförande

Den 1 januari tog Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander över rollen som ordförande i Barnrättscentrum vid Stockholms universitet. Hon efterträder tidigare generalsekreteraren Anne Ramberg. Barnrättscentrum är en forskarmiljö vid juridiska fakulteten.

Storhilda blir hovrättspresident

Ylva Norling Jönsson, i dag lagman vid Helsingborgs tingsrätt, har av regeringen utnämnts till hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Hon tillträder tjänsten den 1 mars i år. Ylva Norling Jönsson är medlem av nätverket Hilda, en så kallad Storhilda.

Första digitala nyemissionen

Den 17 december skickades den första nyemissionen undertecknad med en kvalificerad elektronisk signatur in till Bolagsverket. Nyemissionen genomfördes som ett samarbete mellan det svenska teknikbolaget ZealiD och advokatbyrån Cederquist.

ZealiDs lösning är det första kvalificerade certifikatet (enligt EU-förordningen eIDAS) som fått godkänt av Post- och telestyrelsen. Regeringen tillsatte i mars 2020 en utredning om förutsättningarna för ”ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen”. Användning och validering av elektroniska signaturer utgör en viktig del i utredningen, som efter förlängning av tiden ska slutredovisas senast den 30 juni i år.

Migrationsverket får ny organisation

Vid årsskiftet 2020/2021 får Migrationsverket en ny organisationsstruktur. Förändringen innebär bland annat att antalet regioner minskas från sex till tre, att en avdelning för nationell operativ verksamhet etableras, att huvudkontorets struktur förändras samt att avdelningarna för förvaltningsprocess och förvar regionaliseras. Enligt Migrationsverket är syftet med den förändrade strukturen att anpassa myndighetens organisation till förändrade förutsättningar.

Vanligt att försöka påverka polisanställda

40 procent av de polisanställda har under de senaste 18 månaderna utsatts för en eller flera händelser där någon försökt påverka dem genom trakasserier, hot, våld eller skadegörelse. Det framgår av en undersökning som Brottsförebyggande rådet, Brå, genomfört. Enligt studien kan påverkansförsöken leda till att poliser förändrar sitt beteende i privatlivet, men också att de byter eller lämnar sitt uppdrag.

Brå: Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten

Bildanalys får grönt ljus

Polisen fick i december godkänt från dåvarande Datainspektionen att använda automatisk bildanalys i utredningar. Den nya tekniken, som testats av Nationellt forensiskt centrum, gör det möjligt att automatiskt analysera objekt som finns i en utrednings bild- och videomaterial, exempelvis fordon, kläder, vapen eller väskor. Även ansikten och registreringsnummer kan filtreras fram och analyseras.

Analys av ansikten innebär att känsliga biometriska uppgifter kommer att behandlas. Polisen ska därför vidta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att minimera risken för intrång i den personliga integriteten.

Datainspektionen har blivit IMY

Vid årsskiftet bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Enligt myndigheten ska namnbytet signalera det förändringsarbete som pågått på myndigheten sedan införandet av dataskyddsförordningen, GDPR. I samband med namnbytet har IMY också lanserat en ny logotyp och en ny grafisk identitet. Datainspektionen inrättades som myndighet 1973.

Säkra ursprungsländer kan ge snabb avvisning

Regeringen överlämnade i december en proposition till riksdagen med förslag om regler om säkra ursprungsländer. Förslagen ger Migrationsverket möjlighet att besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om sökanden kommer från ett så kallat säkert ursprungsland.

EU-domstolens dom den 25 juli 2018 i mål C-404/17 begränsade Migrationsverkets möjligheter att kunna bedöma en asylansökan som uppenbart ogrundad och fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Syftet med förslaget om säkra ursprungsländer är att ge Migrationsverket motsvarande möjligheter som tidigare.

Annons
Annons