search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Svårt att ifrågasätta bevis i svensk rätt

Det EU-finansierade forskningsprojektet Defence Rights in Evidentiary Proceedings genomförs i Kroatien, Irland, Litauen, Polen och Sverige.

Studien kartlägger brottsmisstänktas möjligheter att påverka bevisinsamling i brottmål och att angripa bevis som har inhämtats i strid med lag. Utgångspunkten är EU:s olika direktiv om processuella rättigheter i straffrättsliga förfaranden.

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders har undersökt regler och rättspraxis i Sverige samt intervjuat advokater, åklagare och domare. Civil Rights Defenders noterar att Sverige till skillnad från många andra länder saknar regler om tillåten bevisning. I stället tillämpas principen om fri bevisprövning. Avvikelser från principen godtas bara i undantagsfall i svensk rättspraxis. Rättsläget när det gäller bevis upptagna i strid med lag är oklart.

Den 25 januari, efter Advokatens pressläggning, genomfördes ett webbseminarium om gränserna för den fria bevisprövningen och Sveriges åtaganden enligt EU-rätten.

Annons
Annons