search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Patientsäkerhetslagen : en kommentar
Författare: Lars-Åke Johnsson
Förlag: Norstedts juridik

Patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 1 januari 2011 syftar till att stärka patientens ställning och främja patientsäkerheten inom vården. Bestämmelserna i lagen riktas både till vårdgivarna och till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vårdgivaren ska planera och kontrollera verksamheten och arbeta förebyggande för att för­hindra vårdskador. Personalen ska på olika sätt medverka till en säkrare vård. I lagen regleras också Ivos (Inspektionen för vård och omsorg) tillsyn och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.  Boken kommenterar bakgrunden och motiven till nu gällande bestämmelser. Ett stort antal rättsfall belyser viktiga rättsfrågor och tillämpningen av lagen. 

Medicinsk rätt
Författare: Kavot Zillén, Titti Mattsson, Santa Slokenberga
Förlag: Norstedts juridik

Medicinsk rätt är en snabbt växande tvärvetenskaplig disciplin som omfattar den rättsliga regleringen av hälso- och sjukvården och annan medicinsk verksamhet. Ämnet rör både civilrättsliga, offentligrättsliga och straffrättsliga aspekter på olika områden. Boken, skriven av författare med specialkompetens inom ämnets olika delar, redogör för vissa kärnområden inom den medicinska rätten, bland annat hälso- och sjukvårdens rättsliga ansvar,  patientens rättsliga ställning och patientsäkerhet, hälso- och sjukvårdssekretess, läkemedelsområdet, regelverket kring medicinsk forskning, organdonation, reproduktiv hälsa, vård i livets slutskede och psykiatrisk tvångsvård.  

Rätt, rättskällor och rättstillämpning av Stig Strömholm, Max Lyles och Filippo Valguarnera, Norstedts juridik

Ny, bearbetad sjätte upplaga av Stig Strömholms moderna klassiker inom svensk rättsvetenskaplig litteratur – tjugofem år efter senast utgivna upplagan. Uppdateringen är gjord med bibehållande av framställningens ursprungliga disposition och tankegång. Boken är indelad i två huvudavdelningar där första delen behandlar rättsordningen och begreppet gällande rätt. Andra avdelningen behandlar den svenska rättens källor samt juridiska metodproblem. Boken är i första hand avsedd för undervisning i allmän rättslära vid universiteten. 

Klarspråk i domar av Britt Björneke, Fredrik Bohlin, Marie B. Hagsgård, Maria Sundin, Studentlitteratur

Domstolarna har det senaste decenniet arbetat aktivt med att skriva begripligare domar. Hittills har det dock saknats en bok om klarspråksarbete på domstolar. I boken berättar tre jurister och en språkkonsult om varför man behöver skriva juridiskt korrekt på ett begripligt språk, hur man kan modernisera det juridiska språket och hur man kan arbeta med klarspråksarbetet på en domstol. Många konkreta tips och råd ges liksom exempel ur modernt formulerade domar från tingsrätt och förvaltningsrätt. 

Avhandlingar

Svensk yttrandefrihet och internationell rätt av Mikael Ruotsi, Uppsala universitet (Iustus)

Yttrandefrihetsgrundlagarna utgjorde länge det helt centrala skyddet för yttrandefriheten i svensk rätt. Sedan Sverige blev medlem i EU har dock Europarättens rättighetsskydd fått stort genomslag i rättstillämpningen, och relationen mellan de olika regleringarna framstår som alltmer betydelsefulla.  Avhandlingen redogör för den svenska regleringen av tryck- och yttrandefriheten och hur den förhåller sig till Europarättens rättighetsskydd och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.

EU law and religion : a study of how the Court of Justice has adjudicated on religious matters in union law av Emma Ahlm, Uppsala universitet

Studien analyserar hur EU-domstolen har dömt i religiösa frågor. Religionsområdet har tidigare främst varit en fråga för den nationella rättsordningen, under översyn av Europadomstolen. Därför bidrar studien till att analysera hur religionsfrågor behandlas i en unionsrättslig kontext, vilket inte tidigare gjorts i denna omfattning. 

Domstolsprövning av förvaltningsbeslut : svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning av Torvald Larsson, Lunds universitet

Att den offentliga förvaltningens beslut ska kunna bli föremål för en oberoende prövning i domstol betraktas som grundläggande i en rättsstat. I Sverige har överprövning av förvaltningsbeslut tidigare ofta skett av överordnad förvaltningsmyndighet, men till följd av europeiseringen har denna ordning förändrats, och numer sker överprövning som huvudregel i förvaltningsdomstol. Till skillnad från många andra länder saknas dock i svensk grundlag bestämmelse om rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut. I avhandlingen jämförs det svenska systemet med motsvarande system i Danmark och Österrike.

Annons
Annons