search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Arbetsgrupp ser över gränsen för straffavgift

Maxbeloppet för den straffavgift som advokater kan åläggas har varit oförändrat sedan 1997. Nu är det dags att se över beloppet, anser Advokatsamfundets styrelse, som har tillsatt en arbetsgrupp.

Advokatsamfundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 22 januari att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att se över taket för straffavgiften för advokater som bryter mot god advokatsed, och om detta bör höjas. Den högsta möjliga straffavgiften är i dag 50 000 kronor, en nivå som varit oförändrad i 24 år.

Taket för straffavgiften har dykt upp i debatten om advokatetik och advokater som bryter mot denna. I en debattartikel i Nerikes Allehanda i januari efterlyste exempelvis Liberalernas rättspolitiska talesman Johan Pehrson mer nyanserade sanktionsmöjligheter mot advokater som bryter mot de advokatetiska reglerna. Pehrson förespråkade i artikeln en ”kraftig höjning av högsta straffavgift vid brott mot god advokatsed”. 

Andra debattörer har pekat på att maxbeloppet för företagsbot sedan 1997 höjts med 233 procent och för penningbot med 100 procent. Det konstateras också att revisorer, som inom revisorernas disciplinära system tilldelas varning, kan åläggas en sanktionsavgift om maximalt en miljon kronor.

Initiativet till översynen av straffavgiften kommer från Advokatsamfundets kansli. Generalsekreterare Mia Edwall Insulander förklarar varför det nu är dags att överväga en höjning av taket för straffavgiften. 

– För att vår lagreglerade tillsyn ska kunna utövas är det viktigt att samfundet har tillgång till effektiva sanktioner som är proportionella i förhållande till allvarligheten av överträdelserna. Eftersom taket för straffavgiften har varit oförändrat i så många år nu, tycker vi att det ska ses över om den högsta avgiften har blivit ett mindre verksamt medel och glappet mellan uteslutning och den näst strängaste påföljden har blivit för stort, säger Mia Edwall Insulander. 

Hon tillägger att mediedebatten dessutom har visat att gemene man inte uppfattar den högsta straffavgiften som en adekvat påföljd. 

– Det finns alltså många skäl att se över den, sammanfattar Mia Edwall Insulander.  

Arbetsgruppen består av nio ledamöter: åtta advokater med olika inriktningar och verksamhetsorter och en ledamot med erfarenhet av att tidigare ha varit offentlig representant i disciplinnämnden. Gruppen leds av advokat Charlotta Falkman och ska förutom nivån på avgiften också identifiera och utreda andra frågeställningar kring straffavgiften,  särskilt frågan om huru­vida beslut om straffavgift ska kunna överklagas av advokaten, vilket i dag inte är möjligt.

Arbetsgruppen planeras arbeta under våren. Dess förslag överlämnas till styrelsen när det är färdigt.

Disciplinpåföljder för advokater

De disciplinära påföljderna framgår av 8 kap. 7 § rättegångsbalken. 

Enligt 8 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken ska en advokat som i sin verksamhet uppsåtligen gör orätt eller som annars förfar oredligt, uteslutas ur Advokatsamfundet. 

Enligt 8 kap 7 § andra stycket rättegångsbalken får en advokat som annars åsidosätter sina plikter som advokat meddelas en varning eller erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande får advokaten, enligt samma stycke, uteslutas ur Advokatsamfundet. 

Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får en advokat som tilldelas en varning, om det finns särskilda skäl, åläggas att betala en straffavgift till Advokatsamfundet. Straffavgiften får vara lägst 1 000 kronor och högst 50 000 kronor.

Advokater som utesluts kan överklaga beslutet till Högsta domstolen. Ett beslut om åläggande av straffavgift kan inte överklagas av advokaten. Justitiekanslern, JK, kan överklaga även dessa beslut. 

Bakgrund

Möjligheten för Advokatsamfundet att förena en varning med ett åläggande av straffavgift infördes i rättegångsbalken och i samfundets stadgar 1983. Högsta möjliga straffavgift var då 15 000 kronor. 

Av förarbetena till förändringen framgår att en varning i förening med straffavgift är avsedd att utgöra en påföljd mellan uteslutning och enbart varning. Den ska kunna tillgripas dels i sådana fall där uteslutning i princip är obligatorisk men mildrande omständigheter föreligger, dels i sådana fall där varning kan meddelas men omständigheterna är synnerligen försvårande (se prop. 1982/83:42 s. 7 f.).

Den 1 juli 1997 höjdes maxbeloppet till 50 000 kronor. Initiativet till ändringen kom från Advokatsamfundet, som beredde frågan först i den särskilda Disciplinkommittén och sedan, efter ett internt remissförfarande, i en arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen

I styrelsens arbetsgrupp ingår: 

  • Advokat Charlotta Falkman (ordförande)
  • Advokat Petter Hetta
  • Advokat Viviénne Dahlstrand
  • Advokat Johanna Näslund
  • Advokat Stefan Ruben
  • Advokat Claes Langenius
  • Advokat Henrik Snellman
  • Advokat Christina Griebeler
  • Lotty Nordling (tidigare offentlig representant i disciplinnämnden)

Sekreterare i arbetsgruppen är disciplinnämndens sekreterare jur. kand. Sofia Rahm.

Annons
Annons
Annons