search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Sverige har en skyldighet att ta hem de svenska barnen från lägren i Syrien

Fem svenska barn mellan fyra och sju år hålls utomrättsligt frihetsberövade i nordöstra Syrien. De lever under mycket svåra humanitära förhållanden i en högriskmiljö i ett tältläger i öknen. Det kurdiska självstyret, som kontrollerar lägren, har officiellt under flera år vädjat till Sverige om att ta hem sina medborgare. USA har erbjudit sig att hjälpa länder som Sverige för att göra det möjligt. Det som krävs är att Sveriges regering godkänner att barnen och deras mammor får komma hem – något som nuvarande regeringsunderlag inte visat vilja till. Barnens rätt behöver därför prövas i domstol. Vi söker nu någon som kan företräda dem juridiskt. Det skriver Patricio Galvéz, styrelseledamot i barnrättsorganisationen Repatriate the Children (RTC).

Det var under perioden 2012–2016 som omkring 300 svenskar reste för att leva under det som kom att utropas som Islamiska statens så kallade kalifat. När IS-ockuperade områden befriades i Syrien 2019, tillfångatogs familjer med misstänkt koppling till IS. Männen sattes i provisoriska fängelser och kvinnor och barn i fångläger, omgivna av höga staket med taggtråd, kontrollerade av beväpnad militär.

FN:s särskilda rapportör för främjande och skydd av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, Fionnuala Ní Aoláin, besökte i juli de läger och fängelser i nordöstra Syrien där bland annat svenska medborgare hålls. Hon beskriver att människor (de flesta barn under 12 år) utsätts för ett godtyckligt massfängslande, försvinnanden, strukturell och systematisk diskriminering, tortyr, grym, omänsklig och förnedrande behandling samt att de frihetsberövade berövas sin grundläggande rätt att leva ett värdigt liv med tillgång till vatten, mat, hälsovård och utbildning. [1]

I en ny rapport av den oberoende internationella undersökningskommissionen för Syriska arabiska republiken, en kommission etablerad av FN:s råd för mänskliga rättigheter, beskrivs hur lägerförhållandena fortsatt förvärras där otillräcklig sjukvård och utbildning samt undernäring utgör särskilda problem. [2] Den internationella kommissionen anser att interneringen i lägren utgör olagliga frihetsberövanden och menar att förhållandena i lägren utgör grym eller omänsklig behandling. Att förhållandena i lägren, där de svenska familjerna hålls, utgör inhumana levnadsvillkor har även bekräftats av Europadomstolen som i en dom från 2022 konstaterar att vistelse i lägren utgör en ”risk för liv och fysiskt välbefinnande”. [3]

Redan har Sverige, under den tidigare regeringen, assisterat 30 barn och 12 kvinnor att återvända till Sverige från fånglägren. Dessa evakueringar skedde i en process över tid, där barn tillsammans med sina mammor repatrierades i omgångar under perioden från september 2021 till maj 2022. Sedan dess har repatrieringsarbetet helt upphört. Sverige har alltså tagit hem nästan alla svenska barn. Det är konstaterat att barn endast kan repatrieras tillsammans med sina mammor. Det som hänt sedan maj 2022 är dels en svensk NATO-ansökan där Turkiets president Erdoğan ifrågasatt Sveriges relationer med det kurdiska självstyret i nordöstra Syrien, dels riksdagsvalet i september i fjol vilket resulterade i regeringsskifte. Då nuvarande regering inte lämnar besked i frågan om huruvida kvarlämnade familjer i nordöstra Syrien ska repatrieras, går det bara att spekulera i om ovan nämnda händelser är anledningar till att barnen inte tas hem.

Nyligen kom en rapport om att ett av de svenska barnen är i akut behov av sjukvård. Detta bekräftas av Rädda barnen. Flickan fyller snart åtta år men väger endast 16 kg och bedöms vara gravt undernärd. Hon klagar över bröstsmärtor och uppvisar också plötsliga, oförklarliga svimningsanfall. En svensk journalist som träffade barnet i december 2022 berättade för oss att han upplevde att såväl barnet som hennes syskon och mamma var i dåligt skick, att det var uppenbart att de inte fick tillgång till näringsrik mat och att en förutsättning för att de ska överleva är att de tas ut från lägret så snart som möjligt.

Vår uppföljning av de familjer som Sverige har hämtat hem visar att det svenska samhället har haft god förmåga att ta emot såväl barnen som deras mammor. De återhämtar sig och anpassar sig till det nya livet. Det går enklare för mindre barn och därför är det bekymmersamt att det inte har skett någon repatriering sedan maj i fjol. FN:s särskilda rapportör betonar att det är ett absolut brott mot internationell rätt att hålla barn i förvar på obestämd tid ”i vad som verkar vara en cykel från vagga till grav”. Rapportören uttalar att denna typ av kvarhållanden, liksom dess extrema psykologiska konsekvenser på barn, är ett tydligt brott mot artiklarna 7, 9, 10, 14 och 24 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artiklarna 37 och 40 i konventionen om barnets rättigheter, och artiklarna 2 och 16 i konventionen mot tortyr. [4]

Frågan om de kvarlämnade svenskarna är en principiellt viktig fråga som handlar om vad ett svenskt medborgarskap är värt. Det är också en fingervisning om i vilken riktning det svenska samhället rör sig. Dessa fem barn är exempel på en oroväckande samhällsutveckling där politik går före rättigheter, och på hur beslutsfattare gör skillnad på barn och barn.

Stater har en absolut skyldighet att skydda sina medborgares rätt till liv. Vi menar att denna skyldighet medför ett absolut krav på att ta hem dem från nordöstra Syrien. Tiden går, och barnens barndom rinner ut. När inte den politiska viljan att rädda dem finns, vem kan företräda dessa samhällets mest utsatta juridiskt så att de får sina rättigheter prövade?

Patricio Galvéz
Repatriate the Children – Sweden

Patricio Galvéz, styrelseledamot i barnrättsorganisationen Repatriate the Children (RTC), vilken bildades efter att Patricio lyckades rädda sina sju föräldralösa barnbarn från fånglägren i nordöstra Syrien 2019. RTC vill bidra till ett kunskapsbaserat beslutsfattande där humanitära principer, rätts- säkerhet och global säkerhet förenas.

Repatriate the Children (RTC)

Repatriate the Children (RTC) är en internationell barnrättsorganisation, som grundades för att öka medvetenheten om barn som hålls frihetsberövade i nordöstra Syrien efter att Islamiska statens så ­kallade kalifat föll. RTC vill bidra till ett kunskapsbaserat beslutsfattande där humanitära principer, rättssäkerhet och global säkerhet förenas. RTC verkar med tre autonoma avdelningar: i Sverige, Danmark och USA. RTC erbjuder rådgivning och stöd till anhöriga till barn. RTC arbetar även med mottagande av återvändande familjer, liksom uppföljning av de barn och mammor som kommer hem.

Fotnoter

1. The UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism End of Mission Statement: Technical Visit to the Northeast of the Syrian Arab Republic (July 2023)

2. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, publicerad 12 september 2023, punkt 93

3. Europadomstolen i en dom avkunnad av storkammaren, den 14 september 2022 i målet H.F m.fl. mot Frankrike (ansökningar nr 24384/19 och 44234/20)

4. The UN Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism End of Mission Statement: Technical Visit to the Northeast of the Syrian Arab Republic (July 2023)