search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2023/0919 Promemorian Behöriga myndigheter enligt EU:s förordning om en gemensam digital ingång

R-2023/0978 Folkhälsomyndighetens underlag för fastställande av avgifter för tobaksfria nikotinprodukter och förslag på förordningsändringar

R-2023/1000 Betänkandet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023:17)

R-2023/1010 Domstolsverkets promemoria Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar

R-2023/1013 Betänkandet Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd (SOU 2023:25)

R-2023/1109 Slutbetänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)

R-2023/1111 Betänkandet Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32)

R-2023/1123 Europeiska kommissionens förslag om en reform av tullunionen

R-2023/1141 Promemorian Intygsgivares ansvarsförsäkring

R-2023/1164 Departementspromemorian Utökade befogenheter på särskilda ­ungdomshem och LVM-hem (Ds 2023:20)

R-2023/1168 Promemorian Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster

R-2023/1211 Promemorian Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga ­teknik för rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn

R-2023/1222 Promemorian Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga ­teknik för textilindustrin

R-2023/1241 Promemorian Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga ­teknik för behandling av järnbaserade metaller

R-2023/1242 Förslag till förordning om ändring i förordningen om polisiära ­befogenheter i gränsnära områden

R-2023/1537 EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsoffer­direktivet

R-2023/1802 Finansinspektionens förslag till ändringar i Finansinspektionens ­föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.