search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2023 om inte annat anges.

Andersson, Sten: Aktiebolags­lagen : en kommentar. D. 1–3, med supplement 18, april, 2023 / Sten Andersson, Svante Johansson, Rolf Skog (Norstedts Juridik. 2. vol.
Gula biblioteket)

Arwinge, Olof: Introduktion till compliance / Olof Arwinge, Viveka Strangert (Studentlitteratur. 175 s.)

Axmin, Martina: Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring : en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem / Martina Axmin, Göran Lundahl (2. uppl. Studentlitteratur. 209 s.)

Brottsbalken : en kommentar. D. 1–2 / Stefan Johansson, ­Hedvig Trost, Suzanne Wennberg (11. studentutg. Norstedts Juridik. Ca 850 s.)

Bull, Thomas: Regeringsformen : en kommentar / Thomas Bull, Fredrik Sterzel (5. uppl. Studentlitteratur. 335 s.)

Cameron, Iain: An Introduction to the European Convention on Human Rights (9. ed. Iustus. 259 s.)

Cegrell Karlander, Isa: Rättens utredningsansvar i migrationsprocessen : officialprincipens tillämpning i asylmål (Norstedts Juridik. 420 s.)

Ebbesson, Jonas: Miljörätt (5. uppl. Iustus. 278 s.) European Union law / ed. Cathe­rine Barnard, Steve Peers (4. ed. Oxford : Oxford Univ. Press. 936 s.)

Falkanger, Thor: Introduksjon til panteretten : stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse (3. utg. Oslo : Universitetsforl. 119 s.)

Gyland, Christina: Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2023 / Christina Gyland, Olof Jakobsson (30. uppl. Studentlitteratur. 544 s.)

Holke, Dan: Medbestämmandelagen : med kommentar / Dan Holke, Erland Olauson (8. uppl. Studentlitteratur. 502 s. Arbetsrättsbiblioteket)

Hydén, Håkan: Sociology of Law as the Science of Norms (Abingdon, Oxfordshire : ­Routledge, 2022. 328 s.) Jingryd, Ola: Fastighetsförmedling (7. uppl. Studentlitteratur. 378 s.)

Jungstedt, Sofia: Handbok för notarier : en praktisk vägledning / Sofia Jungstedt, Malcolm Pettersson, Anna Uppfeldt (Norstedts Juridik. 126 s.)

Korsell, Lars: Ekonomisk brottslighet : kriminalpolitik, brottsutveckling och brottsbekämpning från 1980-talet till idag (Brottsförebyggande rådet. 283 s.)

Lehrberg, Bert: Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (10. uppl. Iusté. 392 s.)

Melz, Peter: Mervärdesskatt : en introduktion / Peter Melz och Eleonor Kristoffersson (21. uppl. Iustus. 120 s.)

Rodhe, Knut: Rodhes aktiebolagsrätt / Rolf Skog (27. uppl. Norstedts Juridik. 299 s.)

Rättsfallssamling i obligationsrätt : 2023/2024 / Laila Zackariasson, Mikael Hansson (Norstedts Juridik. 1251 s.)

Skoljuridik och myndighetsutövning : rättsfall och beslut / Lotta Lerwall, red. (3. uppl. Iustus. 344 s.)

Strömberg, Håkan: Handlings­offentlighet och sekretess / Håkan Strömberg, Bengt ­Lundell (14. uppl. Student­litteratur. 111 s.)

Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen (19. uppl. Studentlitteratur. 341 s.)

Svernlöv, Carl: Bolagsrättsliga FAQ (4. uppl. Norstedts Juridik. 262 s.)

Walin, Gösta: Borgen och tredjemanspant / Gösta Walin, Torbjörn Ingvarsson (5. uppl. Norstedts Juridik. 445 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 121)

Zemskova, Anna: The rule of law in economic emergency in the European Union (Lund University, Faculty of Law. 386 s. Diss. Lunds universitet, 2023)