search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nej till förslag om vistelseförbud

Förslaget om vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser innebär enligt Advokatsamfundet långtgående ingrepp i den personliga friheten och den enskildes rättssäkerhet, och är dessutom otillräckligt berett. Även andra remissinstanser är kritiska.

I departementspromemorian Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17) föreslår utredaren, rådmannen Sara Markstedt, en ny lag om vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser, exempelvis skolgårdar. Förslaget innebär bland annat att åklagare ska kunna utfärda vistelseförbud för personer som kan befaras medvetet främja ett kriminellt nätverks brottslighet på en plats.

Advokatsamfundet ifrågasätter i sitt remissvar att förslag som innebär långtgående inskränkningar i människors personliga frihet tas fram av en ensam utredare, utan att experter knutits till utredningen. Enligt samfundet är den föreslagna lagstiftningen varken nödvändig, effektiv eller proportionerlig. Det är dessutom inte rimligt att polis och åklagare själva ska få besluta om åtgärden, utan föregående domstolsprövning.

Om den föreslagna lagen trots problemen skulle genomföras, anser Advokatsamfundet att den enskilde som den används mot ska ha en ovillkorlig rätt till biträde, eftersom ”ett beslut om vistelseförbud är en inskränkning i en individs rörelsefrihet inom landet”.

Även Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker förslagen. Precis som samfundet menar institutet att beslut om vistelseförbud borde fattas av domstol, och att den som utsätts borde ha rätt till ett biträde. Diskrimineringsombudsmannen är också negativ, och befarar att reglerna om vistelseförbud skulle kunna komma att användas på ett diskriminerande sätt.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet efterlyser ytterligare beredning innan förslaget kan läggas till grund för lagstiftning. Även JK har kritik och menar att rekvisiten i de föreslagna bestämmelserna är vagt och allmänt uttryckta, vilket riskerar att innebära tillämpningsproblem. JK efterlyser också ett mer systematiskt angreppssätt i de fall det pågår flera liknande parallella lagstiftningsprojekt, som med detta förslag.