search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Europarättens ­tillämpning
Författare: Ulf Bernitz, red. Hedvig Bernitz
Förlag: Norstedts Juridik
Boken är den tredje fristående volymen i en trilogi inom ramen för projektet Rättsskyddet i Europa­rätten. De två tidigare arbetena (Sverige och Europarätten, 2002, och Europarättens genomslag, 2012) och den nu utgivna boken har som grundläggande tema Europarättens införande, genomslag och tillämpning i svensk rätt. Boken behandlar hur Europarätten tillämpas, delvis mera generellt och delvis med inriktning på mera specifika ämnen eller rättsfall som har aktualiserat bredare frågeställningar, bland annat rättighetsstadgans tillämpning och genomslag i svensk rätt, svenska domstolars benägenhet att begära förhandsavgöranden och unionsrättens genomslag på den inre marknaden.

Europeisk internationell civilprocessrätt
Författare: Lennart Pålsson, Michael Hellner
Förlag: Norstedts Juridik
Genom Bryssel I-förordningen och Luganokonventionen gäller gemensamma regler om domstols behörighet samt om erkännande och verkställighet av domar inom EU samt inom EU/EFTA-området. Boken ger en systematisk framställning av förordningen och konventionen, med tyngdpunkt på Bryssel I-förordningen. EU-domstolens tolkningsavgöranden beaktas särskilt. Boken är egentligen femte upplagan av Lennart Pålssons bok Luganokonventionen från 1992. Efter författarens bortgång 2010 har Michael Hellner tagit över revidering och uppdatering av nya upplagor.  

Litteraturseminarium arrangerat av Juridiska biblioteket

”Böckernas betydelse – igår, i dag och i morgon” Den 3 oktober arrangerade Stiftelsen Juridiska biblioteket ett seminarium kring böckernas betydelse och den juridiska litteraturen med juridikprofessorerna och före detta HD-domarna Bertil Bengtsson och Johnny Herre och före detta förläggaren och författaren Svante Weyler. Advokatsamfundets generalsekreterare och ledamot i biblioteksstyrelsen Mia Edwall Insulander inledningstalade och Svante O. Johansson, ordförande i biblioteksstyrelsen, modererade den avslutande diskusssionen med de tre föredragshållarna. Seminariet samlade närmare 100 deltagare på plats och via webben. Läs mer på s. 48. Föreläsningen spelades in och kan ses på Juridiska bibliotekets webbplats.

Från kungamakt till dagens moderna parlament

Jubileumsbok uppmärksammar riksdagens utveckling. I år är det 500 år sedan Sverige blev en självständig nation. Under hela året har Sveriges riksdag på olika sätt uppmärksammat hur Sveriges styrelseskick har utvecklats, med tyngdpunkt på riksdagens roll och utveckling av dess arbetsformer – från kungamakt 1523 till dagens moderna parlament. I samband med detta har Riksdagsförvaltningen gett ut en jubileumsbok som gör nedslag i riksdagens historia åren 1523, 1623, 1723, 1823, 1923 och 1973 men också beskriver människorna, husen och den samtida politiken. Jubileumsboken finns att ladda ned kostnadsfritt eller beställa från riksdagens webbplats.  

Avhandling

Styrelseledamöters skyldigheter och ansvar vid risk för obestånd och liknande situationer av Karin Blad, Örebro universitet. Styrelseledamöter har ett antal skyldigheter när ett aktiebolag får ekonomiska svårigheter. Avhandlingens syfte är att systematisera och utvärdera reglerna om skyldigheter och personligt ansvar för styrelseledamöter när bolaget befinner sig i riskzonen för obestånd eller när obestånd är ett faktum samt att undersöka regleringens ändamålsenlighet. Kortfattade internationella utblickar görs mot Norge, Storbritannien och Österrike. Karin Blad disputerade vid Örebro universitet den 12 juni. Avhandlingen går att läsa/ladda ned via Divaportalen.  

Ny webbplats

Biblioteket fick i mitten av oktober en ny webbplats med ny struktur, modernare design och genomgående uppdaterat innehåll. En annan nyhet är tydligare information om öppethållande. Den viktigaste funktionen – bibliotekskatalogen – når man som tidigare direkt på startsidan.