search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Innebär den 15 oktober 2023 en positiv vändning för rättsutvecklingen i Europa?

I både Polen och Ungern har det skett en politisering av rättsväsendet. Regeringarna där vill ha koncentrerad makt över lagen och styra domstolarna. Övertagandet av kontroll har gått till på olika sätt även om resultaten har varit desamma: ökad politisk styrning över rättsstaten.

I den skrift, ”Slå vakt om rättsstaten”, som Advokatsamfundet tog fram 2022 tillsammans med företrädare för domstolar och åklagarmyndigheten belystes frågan om vi även i Sverige skulle kunna ställas inför samma typ av politisk antidemokratisk utveckling. Det är en fråga som alltjämt är viktig att reflektera över. I dokumentärfilmen ”Judges under Pressure” som jag nyligen såg när Hovrätten för Övre Norrland anordnade demokratidagar, blev jag omskakad av hur regeringsföreträdare i Polen inte drog sig för att uttryckligen kritisera domstolarna och att enskilda domare straffades för sitt oberoende dömande. Maktfördelning mellan lagstiftande, dömande och verkställande makt har fått mindre betydelse i Polen.

I Israel har det skett en liknande utveckling, där politikerna vill driva igenom en kontroversiell domstolsreform som ger dem utökad makt genom att parlamentet ska kunna sätta sig över landets högsta domstol. Domare i israeliska HD ska också kunna tillsättas enligt nya principer och det israeliska advokatsamfundet ska inte längre ha representanter i den nämnd som hanterar utnämningar. Dessutom vill man begränsa de israeliska justitierådens möjligheter att underkänna nya lagar. Reformerna har mött hårt motstånd och i mitten av september inledde den israeliska högsta domstolen en granskning av lagligheten av de omstridda förändringarna. Granskningen är speciell på så sätt att domarna ska besluta om eventuella gränser för sina egna befogenheter.

Vikten av att skydda oberoende domstolar, rättsstatsprinciper och mänskliga rättigheter är mer angelägen än någonsin när världen skakar. Man kan enligt min mening inte utesluta en framtida utveckling också i Sverige som innebär en ökad politisk styrning av rättsväsendet. För Advokatsamfundet är det därför av största vikt att även värna oberoende advokater och ett oberoende advokatsamfund. Den frågan är av avgörande betydelse för den demokratiska rättsstaten och kan inte tas för given i dagens politiska debattklimat. Att som exempel förstatliga delar av vår tillsyn av advokaterna, genom en extern utredningsenhet eller liknande, är ett lika principlöst förslag som att föreslå att staten ska granska oberoende medier. Om advokater förlorar delar av sitt oberoende innebär det inskränkningar i medborgarnas möjligheter att försvara sig när deras fri- och rättigheter ifrågasätts. Det kan vara en farlig utveckling.

Valet den 15 oktober i Polen leder av allt att döma till ett maktskifte. Det kommer att öppna upp för ett mer rättsstatligt Polen och är en positiv signal för övriga Europa om att en negativ rättsutveckling kan brytas. Men det krävs medvetenhet, mod och framför allt kunskap om vikten av maktfördelning och oberoende institutioner inom hela rättssamhället. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se