search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttranden:

R-2023/0493 Betänkandet Skärpta straff för flerfaldig brottslighet (SOU 2023:1)

R-2023/0494 Delbetänkandet En inre marknad för digitala tjänster – ansvarsfördelning mellan myndigheter (SOU 2023:2)

R-2023/0581 Departementspromemorian Genomförande av det nya blåkortsdirektivet (Ds 2023:6)

R-2023/0616 Departementspromemorian Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttranden från Europadomstolen (Ds 2023:7)

R-2023/0684 Delbetänkandet En ny ordning för asylsökandes boende (SOU 2022:64)

R-2023/0824 Promemorian Förslag om höjd jämförelseränta för ränteförmån ­inför budgetpropositionen 2024

R-2023/0855 Departementspromemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

R-2023/0910 Europeiska kommissionens patentpaket

R-2023/0969 Rättsmedicinalverkets förslag till föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

Annons
Annons