search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Regeringen föreslår höjd straffavgift

I en proposition presenterad under sommaren föreslår regeringen en höjning av den straff­avgift som Advokatsamfundets disciplinnämnd kan besluta om i samband med att en advokat får en varning i ett disciplinärende.

Enligt lagförslaget ska straffavgiften höjas till som lägst 10 000 kr och som högst 250 000 kr.

Regeringen föreslår också att advokater som har tilldelats en straffavgift ska kunna överklaga beslutet till en ny nämnd, Sveriges advokatsamfunds straff­avgiftsnämnd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Förslagen om höjd straffavgift och om att inrätta en straffavgiftsnämnd bygger på en hemställan till regeringen från Advokatsamfundet.

Prop. 2022/23:135 Vissa frågor om justitieråd och om advokater

Annons
Annons