search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Reformen ska utvärderas

Den 1 juni trädde reglerna om den nya taxan i förordnandemål i kraft. Efter Advokatsamfundets hårda kritik planeras nu en utvärdering om hur systemet fungerar.

Trots hård kritik från Advokatsamfundet och brottmålsadvokaterna infördes den nya taxan, som nu alltså tillämpas i domstolarna. Advokatsamfundet har dock fortsatt sin dialog med Domstolsverket i frågan, och den 9 juni hölls ett möte mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket om just taxan. Vid mötet klargjorde Advokatsamfundet att kåren inte på något sätt har godtagit taxereformen samt att samfundet följer utvecklingen noga.

Advokatsamfundets och Domstolsverkets företrädare enades vid mötet om flera punkter, bland annat att dialogen ska fortsätta efter sommaren. Domstolsverket meddelade också att det planeras en utvärdering till årsskiftet, med fokus på hur taxan tillämpas och hur ofta den så kallade ventilen används.

Lena Egelin, lagman i Solna tingsrätt, medverkade vid mötet och tog upp just frågan om den så kallade ventilen, alltså möjligheten att i vissa fall frångå taxan.

– Det är viktigt att komma ihåg att taxan får frångås om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Jag kan tänka mig att det i till exempel sexualmål kan uppstå ett omfattande merarbete som inte alltid avspeglar sig i förhörstiden. En annan typ av mål där det säkert ibland finns skäl att frångå taxan är mål med allvarliga brottsmisstankar där den misstänkte inte vill svara på några frågor, varför förhöret blir mycket kortvarigt, sa Lena Egelin, och pekade också på vikten av att advokaterna i alla kostnadsräkningar noggrant beskriver vilket arbete som lagts ner och särskilt motiverar varför det finns skäl att frångå taxan.

Domstolsverket planerar alltså en utvärdering. Samtidigt har även regeringen , efter en interpellationsdebatt i riksdagen den 15 juni, meddelat att den avser att ge Domstolsverket i uppdrag att redovisa konsekvenserna av den här modellen.

Utöver kontakterna med Domstolsverket om taxan har Advokatsamfundet beslutat att också på egen hand samla in uppgifter från advokater om hur den nya taxan tillämpas. Samfundets kansli har tagit fram en blankett för detta, som också sänts ut till brottmålsadvokaterna. Syftet med insamlingen är att få kunskap om hur taxan tillämpats i praktiken och att, efter årsskiftet, ha underlag för att mer preciserat kunna ta ställning till vilka åtgärder som är bäst att vidta och som får bäst resultat för kåren.

Advokatsamfundets och Domstolsverkets fortsatta arbete i taxefrågan

  • Dialogen mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket fortsätter genom ett uppföljande möte efter sommaren.
  • Domstolsverket ska ta fram tydligare statistik som rör förordnandemålen.
  • Domstolsverket ska ta fram underlag och göra en utvärdering till årsskiftet kring hur ofta taxan tillämpas och när/hur ofta ventilen i 10 § DVFS 2023:5 tillämpas.
  • Domstolsverket framhävde att taxan får frångås om målet krävt avsevärt mer arbete än normalt. Domstolsverket påminde också om att det är angeläget att överklaga beslut som anses felaktiga till hovrätten, så att det skapas praxis på området.
Annons
Annons