search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Om straffavgiftsnämnden

Straffavgiftsnämnden ska pröva överklaganden av beslut om straffavgift för advokater i disciplinärenden som har fattats av Advokatsamfundets disciplinnämnd. Nämnden kan inrättas och börja arbeta den 1 januari 2024, förutsatt att riksdagen beslutar om ändringar i rättegångsbalken 8 kap. enligt regeringens förslag och att regeringen fastställer de ändringar i Advokatsamfundets stadgar som fullmäktigemötet 2022 beslutade om.

Ordförande, vice ordförande och ytterligare en ordinarie ledamot i nämnden, samt tre av suppleanterna, ska vara advokater. Övriga två ordinarie ledamöter och två suppleanter ska vara externa och ha särskild kunskap och insikt som uppdraget kräver.

Advokat Charlotta Falkman valdes till ordförande i straffavgiftsnämnden, och advokat Johanna Björkman valdes till vice ordförande. Till övriga ordinarie ledamöter valdes advokat ­Sophie Palmgren Paulsson, f.d. hovrättspresidenten Lennart Svensäter och f.d. justitierådet Lars Edlund. Till suppleanter valdes advokaterna Pär Andersson, Andreas Victor och Paula Save samt f.d. justitierådet Johnny Herre och f.d. lagmannen och justitierådet Magnus Widebeck.

Annons
Annons