search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Mottagningskontor: kraven förtydligas

Ett mottagningskontor måste leva upp till vissa krav för att få registreras i matrikeln. Detta fastslog Advokatsamfundets styrelse i juni, då den antog tillsynskommitténs första delförslag.

Frågan om mottagningskontor på andra orter än den där en advokatbyrå har sitt huvudkontor har väckt starka känslor och har bland annat debatterats i tidskriften Advokaten. Mottagningskontoren kan spela en viktig roll för advokater som tar domstolsuppdrag, eftersom domstolarna ofta kräver att advokaten ska ha ett kontor registrerat på domstolsorten för att komma ifråga för exempelvis försvararuppdrag.

Många advokater har nytta av sina mottagningskontor, liksom deras klienter. Samtidigt har kritiker hävdat att mottagningskontoren emellanåt används felaktigt, och att det många gånger handlar om tomma rum på ­kontorshotell, snarare än riktiga advokat­kontor.

Advokatsamfundets tillsynskommitté valde att behandla frågan om mottagningskontor i sitt första delförslag, som överlämnades till styrelsen under försommaren. I förslaget konstaterar tillsynskommittén att regleringen runt mottagningskontor har varit otydlig, och att det har saknats tydliga kriterier för vad som gäller vid registrering av mottagningskontor. Kommittén skriver också att den antar att kontoren i stor utsträckning har kommit att användas på ett felaktigt sätt i syfte att få förordnanden av domstolar runt om i landet.

I enlighet med uppdraget presenterade tillsynskommittén förslag på tydligare regler kring mottagningskontor, regler som antogs av styrelsen vid junimötet. Enligt de nya riktlinjerna måste mottagningskontor vara befintliga kontor, inte lokaler som bara hyrs för enstaka tillfällen. Klientmöten ska kunna hållas på kontoret, det ska vara utformat så att tystnads- och diskretionsplikten kan upprätthållas, och det får inte äventyra advokatens tillgänglighet gentemot klienterna.

Information om de förtydligade reglerna för mottagningskontor sändes till alla advokater via ett cirkulär i juni. Advokatbyråer med mottagningskontor har också uppmanats att se över sina redan registrerade mottagningskontor, så att de uppfyller kraven.

Tillsynskommittén har förutom de tydligare kriterierna för mottagningskontor också föreslagit att Advokatsamfundets kansli inom ramen för den proaktiva tillsynen särskilt ska granska efterlevnaden av kraven på mottagningskontor.

Om tillsynskommittén

Advokatsamfundets tillsynskommitté arbetar på uppdrag av samfundets styrelse med att utreda hur Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över advokater kan göras än mer effektiv. Ordförande i kommittén är advokat Bo Ahlenius.

Annons
Annons