search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

HD fastställde uteslutning

Högsta domstolen avslog överklagandet från den före detta advokat som uteslöts av Advokatsamfundets disciplinnämnd i februari i år.

HD delar disciplinnämndens bedömning att det föreligger synnerligen försvårande omständigheter i ärendet. Däremot anser inte HD att det finns tillräckligt stöd för att den före detta advokaten, som disciplinnämnden funnit, har lämnat oriktiga uppgifter till nämnden och därigenom åsidosatt god advokatsed.

Högsta domstolen, mål nr Ö 1516-23

Annons
Annons