search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Förebyggande arbete har stannat av

Problemen med sexuella trakasserier och kränkande särbehandling består inom advokatvärlden, men det förebyggande arbetet har stannat av lite bland byråerna. Det visar en färsk rapport framtagen på Advokatsamfundets initiativ.

27 procent av advokaterna och de biträdande juristerna har utsatts för kränkande särbehandling och 14 procent för sexuella trakasserier, enligt rapporten från undersökningsföretaget Novus, som genomfört undersökningen. Bland kvinnor är siffrorna högre: 39 respektive 27 procent.

Undersökningen är en uppföljning av en tidigare, som genomfördes 2019. I jämförelse med denna är andelen som upplevt kränkande särbehandling identisk; även för fyra år sedan var siffran 27 procent. Andelen som upplevt sexuella trakasserier har däremot minskat med fyra procentenheter.

Samtidigt som problemen med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns kvar tyder undersökningens resultat på att arbetet för att förebygga detta har klingat av några år efter uppropen #metoo och #medvilkenrätt. Andelen som anger att det finns en kommunicerad policy mot kränkande särbehandling och/eller sexuella trakasserier på advokatbyråerna har inte ökat.

Det är också betydligt färre som anger att de fått information om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier på sin arbetsplats de senaste tolv månaderna jämfört med 2019. Även andelen som uppger att arbetsgivaren under de senaste tolv månaderna vidtagit några förebyggande åtgärder har minskat kraftigt.

– Att följa upp frågor om arbetsmiljö inklusive kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är av största vikt för samtliga advokatbyråer och därmed för Advokatsamfundet. Resultatet av denna undersökning är på många sätt nedslående och visar att frågan måste hållas levande, säger Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock om resultaten.

En utförligare presentation av rapportens resultat kommer i Advokaten under hösten.

Undersökningen

Undersökningen gjordes av Novus på uppdrag av Advokatsamfundet, och är en uppföljning av den som gjordes 2019. Samtliga advokater och biträdande jurister, totalt drygt 8 600 personer, tillfrågades. 2 690 medverkade i en webbintervju, en svarsfrekvens på 31 procent.

Annons
Annons