search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Vem ska klienten luta sig mot?

Ordet klient har sitt ursprung i det latinska ordet cliens och betyder någon som sluter sig till någon eller någon att luta sig emot.

Eftersom en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot sin klient är det exakt vad klienten ska kunna förvänta sig: en advokat att luta sig mot när man behöver hjälp att hävda sin sak.

Advokatrollen utvecklas och förändras med tiden, men grundläggande är att en advokat ska ha möjligheter att tillvarata sin klients rättigheter på ett rimligt sätt. En advokat måste ha goda förutsättningar att utöva sin verksamhet och vara den som klienten kan luta sig mot när det blåser. Att ha goda förutsättningar handlar bland annat om att det finns en förståelse för advokatens oberoende och att den tid och arbete som advokaterna lägger ned för sina klienters räkning kan vara krävande. Tyvärr finns det för närvarande exempel på lagändringar som försvårar för klienterna att få den hjälp de har rätt till.

Den 1 juni 2023 införs en ny taxa i så kallade förordnandemål, det vill säga sådana brottmål där åtal av olika anledningar inte väckts. Taxan ska gälla både offentliga försvarare och målsägandebiträden och innebär att dessa inte får betalt för all nedlagd tid i ärendet, utan i stället ersättning beräknad efter förhörstidens längd. Advokatsamfundet var starkt kritiskt i sitt remissvar eftersom förhörstiden är en olämplig måttstock. Många gånger saknas helt ett samband mellan hur långt ett förhör har varit och hur mycket annat arbete som krävts för att tillvarata klientens intressen. Som exempel kan nämnas att ett målsägandebiträde oftast lämnar mycket stöd och rådgivning till brottsoffer eller deras familj samtidigt som själva förhören kan vara mycket korta eller inte genomförs alls.

En stor risk med den nya taxan är att den kan leda till att advokater inte vill åta sig uppdrag, vilket får till följd att klienterna inte får biträde. En annan uppenbar risk är att advokater inte får möjlighet att med nit och omsorg tillvarata sina klienters rättigheter. Taxan kan emellertid få konsekvenser även för andra, eftersom en försvarare som är aktiv under förundersökningsprocessen många gånger kan bespara rättsväsendet onödiga åtal och frihetsberövanden, och därmed bespara domstolarna processer.

Ett annat exempel på lagändringar som försvårar för klienterna är de regler som infördes år 2021 rörande särskilda företrädare för barn och som jag har skrivit om bland annat på Barnrättsbloggen. De nya reglerna, om att ta tillvara barnets rätt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd, är inte möjliga att alltid praktiskt tillämpa. Det innebär att barn, som redan är mycket utsatta som brottsoffer, inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Min erfarenhet är att kunskapen om advokatrollen, och behovet av oberoende advokater i vår rättsstat, tyvärr minskar. I takt med ett allt större ensidigt fokus på effektiv brottsbekämpning minskar förståelsen för vikten av en balans i processen. Det kan vara en farlig utveckling som jag hoppas inte får fortgå på bekostnad av klienterna. De behöver även fortsättningsvis någon att luta sig mot. 

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare
Sveriges advokatsamfund
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons