search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttranden:

R-2022/2628 Betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk (SOU 2022:65)

R-2022/2643 Departementspromemorian Fler veckor med omställningsstöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

R-2022/2651 Utkast till lagrådsremiss En modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet

R-2022/2660 Promemorian Tillfällig användning av häkten och polisarrester

R-2022/2666 Betänkandet En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU 2022:51)

R-2022/2675 Trafikförsäkringsföreningens personskadekommittés förslag till ändringar i de medicinska tabellverken för funktionsförlust

R-2022/2703 Domstolsverkets promemoria Delegation i mark- och miljödomstol

R-2023/0011 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten

R-2023/0012 Departementspromemorian Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder (Ds 2023:1)

R-2023/0046 Promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg

R-2023/0139 Promemorian Skärpt återbetalningsskyldighet i brottmål

R-2023/0174 Betänkandet Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023:3)

R-2023/0443 Utkast till lagrådsremiss Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring och begränsade möjligheter till uppehållstillstånd av humanitära skäl

R-2023/0469 Europeiska kommissionens förslag till revidering av CBE-direktivet om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott

R-2023/0570 Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

R-2023/0647 Inbjudan att lämna synpunkter på Europeiska kommissionens förslag om ett ändringsdirektiv om att ytterligare utöka och uppgradera användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätten

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

Annons
Annons