search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Premiär för familjerättsdagen

Den 21 april var det premiär för Advokatsamfundets familjerättsdag – en inspirerande halvdag för biträdande jurister och advokater verksamma inom familjerätt från hela landet.

Mia Edwall Insulander inledde med att berätta om sina erfarenheter som familjerättsadvokat och generalsekreterare. Vid en av hennes första muntliga förhandlingar företrädde hon en pappa som ville ha gemensam vårdnad om barnen. När Mia Edwall Insulander skulle säga vad klienten yrkade rusade han mot barnens mamma med en kniv, men övermannades snabbt av poliser och fördes bort. Historien visar på det etiska dilemmat i att företräda en part som inte alltid bör vinna bifall för sin talan.

– Det går inte alltid att vara objektivt säker på att klientens yrkanden är till barnets bästa. Men det är inte vårt jobb att avgöra. Domstolen beslutar. Men man kan kanske inte yrka ensam vårdnad för vem som helst, sade hon.

Mia Edwall Insulander betonade också betydelsen av att informera om skillnaden mellan advokater och andra juridiska konsulter. Det är viktigt att klienter och andra förstår att advokatkårens kärnvärden – lojalitet, oberoende, frånvaro av intressekonflikter och tystnadsplikt – är till för att klienterna ska få en fullgod rådgivning som de inte kan få någon annanstans.

Arbetspsykolog Jens Näsström berättade därefter bland annat hur det går att identifiera och hantera besvärliga klienter. Ett exempel är den gränslösa klienten, som lägger ner mycket tid och energi särskilt på sin kontakt med familjerättsadvokaten.

– Eftersom klienten själv saknar gränser får ni vara fyrkantiga och sätta upp ramar, framför allt när det gäller tillgänglighet och hur snabbt ni svarar på mejl. Det går till exempel att säga: ”Jag svarar alltid inom 24 timmar om det inte är juridiskt relevant att svara snabbare.”

Ett annat exempel är den psykopatiska klienten, en person med bristande förmåga till empati som framför allt dyker upp i vårdnadstvister.

– De kan vara otroligt charmiga och svåra att känna igen initialt. Men när man inte spelar med i deras spel blir de obehagliga. Det kan snabbt bli snack om att de ska anmäla till disciplinnämnden, sade han.

Ett tips är då att säga till klienten att det är en bra idé att ta in en tredje part som kan ge sin syn på saken. Jens Näsström tog också upp hur det går att hantera klienters förväntningar.

– De förväntar sig ofta att allt ska gå snabbt, att ni ska vinna och det får gärna bli mycket pengar också.

Ett glapp mellan advokatens och klientens förväntningar leder ofta till problem. Jens Näsströms råd är därför att fråga vilka förväntningar klienterna har på samarbetet.

– Att ni inte är överens på ett medvetet plan är ett mycket mindre problem än om ni inte är överens på ett omedvetet plan.

Därefter ledde Mia Edwall Insulander ett panelsamtal med medlemmarna i Advokatsamfundets arbetsgrupp för familjerätt, som alla själva är erfarna familjerättsadvokater. På frågan vilka de största utmaningarna för familjerättsadvokater är tog Sophie Palmgren Paulsson upp konkurrensen från aktörer som inte är advokater.

– Vi som arbetar med framför allt ekonomisk familjerätt märker att det är stor konkurrens på området och att det är tufft att marknadsföra sig mot dem.

Anna Hellron Wikström sade att familjerättsmål inte alltid behandlas med samma respekt som andra mål i domstol.

– Ibland känns det som att domstolen inte ger de här målen det utrymme som är nödvändigt för att pröva barnens behov. Vi behöver höja statusen på familjerätten. Det borde kanske finnas domare som är specialiserade på att döma i familjerättsmål.

En publikfråga gällde hur panelen ser på att det sedan länge går att fylla i mallar på nätet för att till exempel upprätta att äktenskapsförord.

– AI är en jättestor utmaning. Men jag hoppas att det mänskliga mötet ska göra det möjligt att samexistera. Jag tror att det finns en övertro på att fylla i uppgifter online och sedan få ett testamente, sade Anna Hellron Wikström.

Cecilia Wachtmeister tillade att AI också kan leda till uppdrag. Hon har klienter som vill ha hjälp med att granska de ifyllda mallarna.

– De vet inte om resultatet som de får i handen är korrekt eller inte, om det är heltäckande. Ofta är det inte det.

Johan Lindgren sade att han har insett att det alltid kommer att finnas klienter som väljer att fylla i mallar på nätet och vända sig till juristfirmor.

– Jag vill attrahera klienter genom att vara duktig på att processa, förklara att jag som advokat kan företräda klienten i en domstolsprocess mycket bättre än andra alternativ, sade han.

Justitierådet Margareta Brattström avslutade familjerättsdagen med en föreläsning om bodelning beträffade makars pensioner. Hon analyserade ett avgörande från HD-rättsfallet ”Bodelningen och konsultbolaget (NJA 2022 s. 1003)” från december 2022. I målet prövas om ena makens rättigheter enligt en tjänstepensionsförsäkring ska undantas eller ingå i bodelningen när maken har haft bestämmande inflytande över det aktiebolag som tecknat försäkringen. Sådan pensionsrätt kan inte undantas med stöd av bestämmelsen i ÄktB 10 kap. 3 § 1 st. I fallet fanns det inte heller skäl att jämkningsvis undanta makens pensionsrättigheter.

– Genom rättsfallet bekräftas rättsläget så som många av oss redan uppfattat det. Avgörande är om maken haft ett bestämmande inflytande över tjänstepensionens utformning och över hur stora avsättningar som ska göras. När det gäller jämkningsfrågan preciseras bland annat vilka omständigheter som kan beaktas, sade Margareta Brattström.

Kamilla Kvarntorp
Annons
Annons