search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Vitesklausuler : en handbok
Författare: David ­Dryselius
Förlag: Norstedts Juridik
Vitesklausuler är sedan länge ett vanligt sätt för avtalsparter att på förhand reglera de ekonomiska konsekvenserna av avtalsbrott. Trots att de är vanligt förekommande i en mängd olika avtals­typer finns det väldigt lite skrivet kring hur de kan användas, vilka fördelar de har och vilka problem som kan uppstå. Handboken som utgår från underrättspraxis där vitesklausuler används, pekar på de praktiska problem som finns kring vitesklausuler och hur de kan undvikas. Författaren disputerade 2019 vid Lunds universitet med en avhandling om avtalsviten.

Tvistlösning genom skiljeförfarande
Författare: Johan Kvart, Bengt Olsson
Förlag: Norstedts Juridik
I boken görs en systematisk genomgång av lagen om skiljeförfarande och övriga bestämmelser som har betydelse för svenska och internationella skiljeförfaranden. Boken går inledningsvis igenom bakgrunden till lagstiftningen samt hur ett skiljeförfarande går till i praktiken. Meningen är att boken ska kunna användas både som en introduktion till skiljedomsrätten och som en handledning till lagen. Denna nya fjärde upplaga är reviderad med hänsyn till senare års ändringar i lagstiftningen samt uppdaterad med ny praxis från Högsta domstolen. Båda författarna medverkade i lagstiftningsarbetet som ledde fram till lagen om skiljeförfarande 1999.  

EU:S insolvensförordning

Commentary on the European insolvency regulation / edited by Reinhard Bork, Kristin Van Zwieten, 2. ed., Oxford Univ. Press

Insolvensförordningen som antogs den 20 maj 2015 syftar till att säkerställa effektiv administration vid gränsöverskridande insolvensförfaranden inom unionen. Förordningen gäller inom hela EU, med undantag för Danmark. Denna omfattande andra upplaga av en av standardkommentarerna till EU:s insolvensförordning har en paneuropeisk syn med bidragsgivare från en rad europeiska länder. Boken är bland annat uppdaterad med analys av ny lagstiftning, ny praxis från EU-domstolen och nationella domstolar samt ny litteratur.  

Avhandlingar

Provokation, affekt och den straffrättsliga värderingen av våldsbrott av Maria Rasmussen, Stockholms universitet

Enligt 29 kap. 3 § BrB kan den som begått ett våldsbrott efter att ha blivit utsatt för en uppenbar kränkning av offret, få ett nedsatt straff. Syftet med avhandlingen är att utreda hur de straffrättsliga reglerna relaterade till dessa provokationsfall bör utformas och tillämpas samt undersöka hur privilegieringen av dessa fall förhåller sig till vissa försvårande omständigheter, såsom hatbrotts- och hedersmotiv.

Intrång i och reglering av äganderätten till mark : en metod och en studie av markåtkomstregler i Sverige av Eric Norén, Lunds universitet

När bör det vara möjligt att genomföra markåtkomst och hur bör ett sådant system regleras rättsligt för att vara samhällsekonomiskt effektivt samtidigt som äganderätten inte tar för mycket skada? För att besvara frågan konstruerar författaren en metod som appliceras på svenska markåtkomstregler. Slutsatsen är att svenska regler på ett övergripande plan är effektiva men att det finns delar som kan förbättras bland annat vad gäller ersättningsreglerna.

Anhörigmigranters rättsliga skydd i tid och rum : en studie av skydd från våld i förhållande till vistelserätt i Sverige av Lisa Kerker, Lunds universitet

Avhandlingen kartlägger och analyserar hur skydd från våld i nära relationer för anhörigmigranter till Sverige skapas i förhållande till anhörigmigranters vistelserätt i Sverige. Författaren belyser luckor i skyddet som helhet och hur statens intresse av att skydda personer från våld kommer i konflikt med statens intresse av migrationskontroll.  

Brottsoffer i fokus

Tre uppsatser får pris av Brottsoffer­myndigheten. Brottsoffermyndigheten utlyser regelbundet uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus som riktar sig till studenter. Nyligen har man utsett årets tre vinnande bidrag. Uppsatserna handlar om Brottsoffermyndighetens inflytande på domstolarnas skadeståndsnivåer för kränkning, Socialtjänstens intervjuer med brottsutsatta barn och barns behov och rättigheter i skyddat boende. Bidragen belönas och publiceras i en antologi som går att ladda ned från Brottsoffermyndighetens webbplats. Läs mer om författarna och bidragen där.

Annons
Annons