search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Har ni blivit hårdare i bedömningen av kostnadsräkningar under det senaste året?

Advokaten frågade två lagmän i Stockholmsområdet om de blivit hårdare i sin granskning av kostnadsräkningar. 

– Det ingår i rättens uppgift att granska varje kostnadsräkning och bestämma ersättningen utifrån den tid som det enskilda uppdraget har krävt. När det gäller större brottmål kan mycket av de kostnader som anges i en kostnadsräkning avse arbete som har lagts ned under förundersökningen. Yttrande i sådana fall, och även i andra fall, kan inhämtas från åklagaren och yttrandet blir då ett underlag för rättens beslut om ersättning till förvararen. Min uppfattning är att domarna i Stockholms tingsrätt fattar beslut om ersättning till försvarare utifrån det underlag som finns och efter en noggrann bedömning.

– Det har inte skett någon förändring i tingsrättens rutiner kring hanteringen av kostnadsräkning efter Riksrevisionens rapport. Själva rapporten har spridits till tingsrättens medarbetare. Tingsrätten kan inte följa hur eller om prövningen av frågan om ersättning till försvarare har förändrats över tid, eftersom vi saknar statistik om detta. Tingsrätten kan inte heller följa om storleken på de ersättningar som begärs av försvararna har ändrats.

Gudrun Antemar, lagman, Stockholms tingsrätt.

– Tingsrätten har inte ändrat hur vi arbetar med granskningen av kostnadsräkningar med anledning av Riksrevisionens rapport. Bedömningen av kostnadsräkningen i varje enskilt fall görs av ansvarig domare utifrån omständigheterna. Tingsrättens beslut i fråga om ersättning kan också överklagas till hovrätten.

– Efter att ha diskuterat saken med några kollegor kan jag också lämna följande övergripande kommentarer: Det finns ingen generell uppfattning bland domarna att man har blivit hårdare i bedömningen sedan Riksrevisionens rapport. De allra flesta är överens om att så inte är fallet. Däremot diskuteras frågan mer i den allmänna debatten. En viktig fråga i detta sammanhang är vilket underlag som ges in till domstolen och som ligger till grund för bedömningen av ersättningsfrågan. Många påpekar att det kan vara skiftande från fall till fall.

– Jag vill också passa på att framhålla att Attunda tingsrätt de senaste åren har arbetat aktivt med att förbättra omloppstiderna på de så kallade förordnandemålen. Vi har därmed försökt att kraftigt minska väntetiderna för advokaterna när det gäller ersättning efter nedlagda förundersökningar.

Anders Dereborg, lagman, Attunda tingsrätt

Annons
Annons