search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Generalsekreteraren: Taxan hotar rätten till rättvis rättegång

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är mycket kritisk mot den nya taxan i förordnandemål, som hon anser hotar grundläggande rättsstatliga värden.

Vilken är din kommentar till att Domstolsverket fattat beslut om den nya taxan?
– Det är mycket bekymmersamt att man fattat beslut om den nya taxan utan att beakta den allvarliga kritik som Advokatsamfundet har framfört i flera remissyttranden. Det riskerar att negativt påverka klientens processuella rättigheter enligt rättegångsbalken och den misstänktes rätt till en rättvis rättegång. Det är vidare otillfredsställande att en sådan omvälvande förändring sker enbart utifrån myndighetsföreskrifter, utan författningsreglering efter beredning i Regeringskansliet. När det gäller Domstolsverkets konstaterande att Advokatsamfundet var den enda remissinstans som avstyrkte förslaget, har detta sannolikt sin förklaring i att förslaget endast remitterats till tingsrätter, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Vilka reaktioner har samfundet fått från advokaterna?
– Vi har fått många reaktioner från advokater över hela landet. De är med rätta upprörda och ställer sig frågan hur de med nit och omsorg ska kunna tillvarata sina klienters rättigheter, som de är skyldiga att göra enligt lag. Det kokar i kåren mot bakgrund av den bristande förståelse de möts av när det handlar om skälig ersättning för den faktiska tid de lägger ned för att tillvarata sina klienters rättigheter.

Planerar Advokatsamfundet några åtgärder med anledning av den nya taxan?
– Vi har agerat på flera olika sätt för att försöka förhindra denna olyckliga utveckling, bland annat genom våra remissvar, i direktkontakt med Domstolsverket och skriverier i vår tidskrift. Vi diskuterar även nu vad vi kan göra ytterligare för att kunna påvisa de stora risker som finns med rådande situation utifrån såväl ett advokatperspektiv som ett rättssäkerhetsperspektiv för misstänkta och brottsoffer. Vi kommer att återkomma om det så snart som möjligt.

Har du några råd till advokater som upplever att de kommer att drabbas negativt av taxan?
– Viktigaste rådet i dagsläget är att alltid vara helt tydlig med hur mycket tid man faktiskt har lagt ned i ärendet och motivera när man anser att taxan bör frångås eftersom uppdraget är sådant att det krävts en större insats. 

Annons
Annons