search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

ChatGPT tycker till om AI

AI-modeller som ChatGPT väcker frågor inte bara för jurister, utan också för journalister som skriver om juridiska frågor. Advokaten testade vad chattbotten har att säga på området risker med AI, och fick svar som stämde rätt väl överens med de intervjuade experternas.

Advokaten: Vilka risker finns det med artificiell intelligens?
ChatGPT: ”Vad gäller artificiell intelligens (AI) finns det potential för att revolutionera världen genom att förbättra effektiviteten, automatiseringen och beslutsprocesserna. Men precis som med all kraftfull teknik finns det potentiella faror förknippade med AI.

Några av farorna med artificiell intelligens är:

  • Bias: AI-system kan tränas på biaserad data, vilket kan leda till biaserade resultat. Detta kan vara särskilt problematiskt när AI-system används inom känsliga områden som rättsväsendet eller hälso- och sjukvården, där biaserade resultat kan ha allvarliga konsekvenser.
  • Jobbdislokation: AI har potential att automatisera många jobb, vilket leder till att arbetstagare som inte längre behövs förlorar sina jobb. Detta kan ha en betydande påverkan på ekonomin och samhället som helhet.
  • Integritet: AI-system kan samla in och analysera stora mängder personuppgifter, vilket väcker oro för integritet och säkerhet. Om denna data hamnar i fel händer kan den användas för skadliga ändamål.
  • Autonoma vapen: Utvecklingen av autonoma vapen drivna av AI väcker etiska och säkerhetsfrågor. Dessa vapen kan fatta beslut som leder till oavsiktlig skada eller förstörelse.
  • Missbruk: AI-system kan missbrukas för skadliga ändamål, som att sprida desinformation, utföra cyberattacker eller övervakning.
  • Brister i ansvarsutkrävande: När AI-system blir mer komplexa och autonoma kan det bli svårt att utkräva ansvar när saker går fel. Detta kan göra det utmanande att hålla individer eller organisationer ansvariga för konsekvenserna av AI-drivna beslut.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ta hänsyn till dessa potentiella faror när vi fortsätter att utveckla och implementera AI-teknik. Vi måste ta en eftertänksam och försiktig strategi för att säkerställa att AI utvecklas och används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.”

Kommentar av tidskriften Advokaten
På ett imponerande effektivt sätt fångar botten upp de risker och fördelar som även Advokatens intervjupersoner lyfter fram. Det är samtidigt spännande att se att den inleder sitt svar på frågan om risker med att lyfta fram fördelar med AI-tekniken. Upplägget väcker frågan om ChatGPT själv är ”biaserad” (för att låna ett ord), eller om den helt enkelt tillämpar det klassiskt journalistiska och retoriska greppet att börja med en ljus bild, och sedan raskt gå över till problemen.

Språket är inte alltid elegant, begrepp som ”biaserad data”, ”denna data” och ”jobbdislokation” känns i bästa fall som svengelska, och gör det tydligt att bottens första språk fortfarande är engelska. Strukturen är dock föredömlig, med en inledning, en punktlista och en sammanfattning.

Den här sista artikeln ger också upphov till en fråga som Advokatens redaktörer sällan ställer sig: Vem har egentligen skrivit artikeln? Journalisten som ställde frågan och kommenterade svaren, eller en teknik, utifrån okända källor?

Ulrika Öster
Annons
Annons