search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Skjutvapen och explosiva varor  – dålig beredning  var inte tillräckligt för att vägra tillämpa lag

Lagrådet var i sitt yttrande kritiskt när regeringen 2017 ville skärpa straffen för vapenbrott.

 

Lagrådet pekade i sitt yttrande på den mycket korta remisstiden. ”I remissen anges inte varför det finns ett behov av att så snabbt kunna genomföra de föreslagna straffskärpningarna. För att godta en avvikelse från det gängse beredningskravet genom en så kort remisstid som det nu är fråga om måste krävas alldeles särskilda skäl. Några sådana har inte anförts i ärendet”, skrev Lagrådet, som avstyrkte förslaget med hänvisning till att regeringsformens beredningskrav inte uppfyllts.

Trots kritiken röstades straffskärpningarna närmast enhälligt igenom i riksdagen (ett parti ville gå längre och röstade därför nej till förslagen).

Frågan om den bristfälliga beredningen kom att bli föremål för lagprövning och gick hela vägen upp till Högsta domstolen. HD konstaterade att den stadgade ordningen inte följts fullt ut när lagen kom till. Slutsatsen blev trots det att det saknades stöd ”för slutsatsen att återverkningarna för den enskilde som en följd av den korta remisstiden har blivit helt outredda eller oöverblickbara. Inte heller kan bristerna på någon annan grund bedömas som väsentliga i den mening som avses i 11 kap. 14 § första stycket andra meningen regeringsformen”. HD tillämpade därmed vapenlagen i dess nya lydelse.

NJA 2018 s. 743 (Den korta remisstiden)

Ulrika Öster