search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Skärpt straff för mord – lagen som blev fel

Regeringen föreslog 2014 en lagändring för att skärpa straffen för mord.

Enligt förslaget skulle mord bestraffas med livstids fängelse om omständigheterna var försvårande. Syftet med lagändringen var att livstidsstraffet ska kunna användas i betydligt större utsträckning och dömas ut i en majoritet av fallen.

Lagändringen drevs igenom trots att Lagrådet pekat på problem med lagtextens och författningskommentarens formuleringar.

Högsta domstolen prövade i ett mål om den nya straffskalan skulle tillämpas i ett mordåtal. HD tog i sin dom upp Lagrådets kritik, och kom fram till det Lagrådet varnat för – att lagtexten inte sa det regeringen syftade till. I sin dom skrev HD bland annat att ”det i förarbetena angivna syftet – i detta fall att öka tillämpningen av livstidsstraffet – således inte anses vara förenligt med den genomförda lagändringen. Det innebär att lagens ord ska ha företräde. En godtagbar läsning av lagtexten är då att den inte innebär någon ändring av det tidigare rättsläget, utan i stället utgör ett förtydligande av detta.”

NJA 2016 s. 3 ”Mordstraffskalan”

Ulrika Öster