search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Så arbetar Lagrådet

Lagrådet är uppdelat i avdelningar. När detta skrivs finns två avdelningar, men vid behov kan antalet ökas upp till fem avdelningar, med vardera tre ledamöter.

På torsdagarna efter regeringssammanträdet får Lagrådet de remisser som ska granskas. Dessa fördelas på avdelningarna, och på de enskilda ledamöterna, som läser in sig på området.

Remisserna föredras av tjänstemän från ansvarigt departement (det kan också vara flera departement inkopplade på en remiss). Detta görs normalt på tisdagar, onsdagar och torsdagar, men när arbetsbördan är stor kan fler dagar behövas.

Vid genomgången tittar också Lagrådet på de remissvar som kommit in. Fokus ligger på lagtext och författningskommentar, som läses högt och diskuteras. De föredragande deltar och får därmed en bild av vilka frågetecken som kan finnas.

Arbetet resulterar i ett utkast till yttrande som går till ansvarigt departement. Olika avdelningar arbetar lite olika, men typiskt sett får departementet mycket information på förhand om vilka problem Lagrådet ser med förslaget och vad som kan förbättras.

Många gånger tar departementet till sig synpunkter och för in dem i förslaget. Om det endast är fråga om mindre justeringar, kommer därmed de problem som rättas till inte fram i det slutgiltiga yttrandet. Men är det viktigare frågor som innebär materiella förändringar av förslagen, tas de alltid med i Lagrådets yttranden.

Slutresultatet blir ett lagrådsyttrande, som används i den fortsatta beredningen av lagförslaget.

Ulrika Öster