search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet har avgivit yttranden:

R-2022/1662 Betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns ­familjeliv (SOU 2022:38)

R-2022/2284 Delbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

R-2022/2339 Betänkandet Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden (SOU 2022:5)

R-2022/2536 Promemorian Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet

R-2022/2585 Europeiska kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala tidsåldern

R-2022/2606 Europeiska kommissionens förslag till en översyn av EU:s mönsterskyddsregler

R-2022/2664 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om kriminalisering av överträdelser av EU:s sanktioner

R-2022/2715 Promemorian Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Läs remissvaren på Advokatsamfundets webbplats