search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Positiva svar om straffavgift

De första remissyttrandena över Advokatsamfundets hemställan om höjd straffavgift har nu kommit in till Regeringskansliet.

Remissen gick ut till sammanlagt tio instanser, och ska besvaras senast den 21 mars.

En av de tre remissinstanser som svarat i skrivande stund är Justitiekanslern. JK diskuterar den risk för parallella processer som förslaget kan innebära. JK skriver i yttrandet: ”Att det tilltänkta prövningssystemet öppnar upp för parallella processer är visserligen inte invändningsfritt. Ur ett samhälls­ekonomiskt perspektiv är dock inrättandet av en särskild straffavgiftsnämnd att föredra framför att Högsta domstolens resurser tas i anspråk för att hantera enskilda advokaters överklaganden.”

JK konstaterar dessutom att det knappast förekommer någon reell risk för att en advokat skulle komma att prövas i två parallella processer.