search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Om Lagrådet i Advokatsamfundets rättsstatliga program

”Lagrådets roll och ställning bör stärkas såtillvida att i de fall regeringen frångår Lagrådets synpunkter, bör det åligga regeringen att tydligt redovisa de rättsliga överväganden som gjorts och som motiverar att Lagrådets synpunkter frångås. Lagstiftningsärendet bör i sådana fall återremitteras till Lagrådet för yttrande över de av regeringen anförda skälen. Regeringen bör även motivera varför det i förekommande fall inte anses nödvändigt överhuvudtaget att inhämta Lagrådets yttrande över ett lagstiftningsärende.”