search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Nej till preventiva tvångsmedel

Den så kallade preventivlagen bör inte få ett utvidgat tillämpningsområde. Det fastslår Advokatsamfundet i sitt remissyttrande. Även andra remissinstanser har kraftiga invändningar mot förslagen.

Förslaget om en utvidgning av den så kallade preventivlagen presenterades av Utredningen om preventiva tvångsmedel i oktober 2022. Enligt utredningen bör tillämpningsområdet för preventivlagen utökas så att hemliga tvångsmedel, bland annat hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig dataavläsning, ska kunna användas även utanför en brottsutredning för att förhindra allvarliga brott.

Advokatsamfundet avstyrker i sitt remissvar förslaget om ett utökat tillämpningsområde för preventiva tvångsmedel, i vart fall för andra brott än mord. Samfundet hänvisar i remissvaret till det särskilda yttrande som Advokatsamfundets expert i utredningen lämnat, och till de synpunkter som förts fram i samband med tidigare lagstiftningsärenden.

De föreslagna utökade möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel står, enligt samfundet, inte i proportion till den mycket stora inskränkningen av den personliga integriteten som förslagen innebär. Advokatsamfundet ser också en överhängande risk att preventiva tvångsmedel kan komma att användas mot personer med stöd av en brottsrubricering som inte stämmer.

Även JK har betänkligheter inför lagförslaget och anser att färre brott bör omfattas av möjligheten till preventiva tvångsmedel. Institutet för mänskliga rättigheter avstyrker förslaget i dess helhet eftersom förslagen inte är proportionerliga i förhållande till ”det intrång i den personliga integriteten och andra människorättsrisker som förslaget medför”. Också JO säger nej med en likartad motivering.