search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Utlänningslagen med kommentarer
Författare: Gerhard Wikrén, Håkan ­Sandesjö
Förlag: Norstedts Juridik

Ny upplaga av standardkommentaren till utlänningslagen. Lagen innehåller regler om utländska medborgares rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige men innehåller också andra bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Ett flertal ändringar i lagstiftningen har trätt i kraft de senaste åren; bland annat har reglerna om arbetskraftsinvandring och utvisning på grund av brott reformerats. Vidare är tidsbegränsade uppehållstillstånd numer huvudregel. Innehållet är aktualiserat fram till 1 oktober 2022.

Häktning
Författare: Elias Cansu, Lars Holmgård, Simon Andersson
Förlag: Norstedts Juridik

En samlad redogörelse för reglerna om häktning enligt 24 kap. RB, det mest ingripande av de straffprocessuella tvångsmedlen men relativt sparsamt behandlad i doktrinen. Boken går igenom grunderna för när och hur häktning får användas, bestämmelserna kring häktningsframställning, häktningsförhandling och beslut. Stort utrymme ges åt oklara eller svåra frågor som kan uppstå i den praktiska tillämpningen. Rikligt med hänvisningar görs till rättspraxis och förarbeten.

Insolvensrätt  – nya kommentarer

EU:s insolvensförordning av Kenneth Nilsson, JP Infonet

Kommentar till 2015 års insolvensförordning som utgör stommen för EU:s internationella insolvensrätt. Kommentaren, skriven av advokat Kenneth Nilsson, är uppbyggd som en traditionell artikel-för-artikel-kommentar och vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med insolvens.

Boken finns även tillgänglig digitalt i JP Juridiskt bibliotek.

Lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion av Marie Karlsson-Tuula, Norstedts Juridik

En ny lag om företagsrekonstruktion trädde i kraft 1 augusti 2022 (2022:964). Den nya lagstiftningen som helt har ersatt 1996 års lag om företagsrekonstruktion innebär en anpassning till unionsrättsliga krav med ett flertal nyheter och förändringar.

Boken kommenterar den nya rekonstruktionslagen och innehåller flera bilagor i syfte att underlätta för användaren av kommentaren, bland annat insolvensdirektivet och olika jämförelsetabeller.

Norstedts 200 år

Sveriges äldsta förlag firar tvåhundraårsjubileum i år

Förlagshuset Norstedts och Norstedts Juridik – en av de ledande utgivarna och leverantörerna av juridisk information – firar tvåhundraårsjubileum i år.

Norstedts grundades år 1823 under namnet P. A. Norstedt & Söner och etablerade sig tidigt som en viktig aktör inom svensk juridik, bland annat med utgivningen av Svensk författningssamling (SFS) 1834 och Sveriges Rikes Lag med första utgåvan 1861.

Norstedts och Norstedts Juridik delar en lång gemensam historia med rötter i det tryckeri och förlag som Per Adolf Norstedt grundade 1823 på Lilla Nygatan i Stockholm men är i dag två helt åtskilda bolag.

Europeisk MR-praxis i ny upplaga

Mänskliga rättigheter i europeisk praxis av Hans Danelius, Johan Danelius, Thomas Bull och Iain Cameron, Norstedts Juridik

Europadomstolen har genom åren utvecklat en omfattande praxis avseende tillämpningen av Europakonventionen – särskilt omfattande i fråga om rätten rörande tillgång till rättslig prövning, skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och egendomsskyddet, men även en rad andra frågor som rör tolkningen av konventionen är ofta föremål för domstolens bedömning. I denna nya upplaga har viktigare avgöranden från Europadomstolen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen beaktats fram till juni 2022. De första fem upplagorna av kommentaren, skrevs av Hans Danelius, jurist och diplomat. Efter hans bortgång 2019 har uppdateringar gjorts av Johan Danelius, Thomas Bull och Iain Cameron. De omfattande uppdateringarna återspeglar den stora ökningen av praxis sedan publiceringen av den senaste upplagan 2015.