search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Lagrådets yttrande om Skärpta straff  för brott i kriminella nätverk

Lagrådet yttrade sig i september 2022 över lagrådsremissen Skärpta straff för brott i kriminella nätverk.

I yttrandet framförde Lagrådet (Martin Borgeke, Mari Andersson och Petter Asp) principiella synpunkter på tillvägagångssättet med successiva straffskärpningar för enskilda brott.

Lagrådet skriver bland annat att ”tillvägagångssättet att gång efter annan höja straffskalorna för olika brott och motivera åtgärden i det enskilda fallet” i praktiken innebär ”att man aldrig kommer in på den mer övergripande frågan om hur olika brottstyper ska placeras ut på skalan från bötesminimum till det strängast möjliga fängelsestraffet, och därmed inte heller på spörsmålet om var den allmänna repressionsnivån ska ligga. I stället kommer graden av straffrättslig repression att växa fram genom successiva och i vissa fall återkommande straffhöjningar avseende enskilda brott”.