search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Lagrådets uppgifter

Lagrådet granskar och yttrar sig över lagförslag efter anmodan från regeringen eller ett riksdagsutskott.

Lagrådet ska normalt höras över förslag till ändringar av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och över förslag till lagar som berör enskilda människors fri- och rättigheter, deras personliga och ekonomiska förhållanden eller deras skyldigheter gentemot det allmänna.

Regeringen kan avstå från att höra Lagrådet om den fråga som behandlas i ett lagförslag är sådan att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse eller om hörande av Lagrådet skulle fördröja lagstiftningsärendets behandling och detta skulle leda till avsevärda olägenheter.

Lagrådets ska enligt regeringsformen granska:

  • hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
  • hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
  • hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
  • om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
  • vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.
Ulrika Öster