search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Disciplinnämnden uteslöt en advokat

Advokatsamfundets disciplinnämnd uteslöt den 2 februari 2023 en advokat ur samfundet.

I ärendet prövade nämnden bland annat om en offentlig försvarare brustit i sina plikter som advokat utifrån utformningen av kostnadsräkningar. Disciplinnämnden konstaterade att det förekommit klumpvisa yrkanden utan koppling till tidsperioder, schablonmässiga tidsangivelser för arvodesberäkning och tidsspillan samt felaktig tillämpning av taxor.

Disciplinnämnden bedömde att advokaten inte levt upp till det särskilda ansvar som advokater har. ”I stället har verksamheten kommit att allvarligt äventyra advokatens kärnvärden, särskilt vad avser rutinerna för ersättningskrav i rollen som offentlig försvarare, liksom omsorgsplikten och skyldigheterna som en advokat har gentemot klienter och domstolar”, skrev nämnden i sitt beslut.