search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Cementalagen

Lagrådet, i form av Martin Borgeke, Mari Andersson och Petter Asp, yttrade sig i september 2021 över lagrådsremissen Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall.

Lagrådet konstaterade i sitt yttrande att ”beredningskravet enligt 7 kap. 2 § regeringsformen inte är uppfyllt” och att lagrådsremissen redan av detta skäl inte kunde ligga till grund för lagstiftning.

Lagrådet prövade trots det förslaget, och undersökte bland annat om förslaget uppfyllde kravet på att lagar ska vara generellt utformade. Slutsatsen blev att lagtexten som sådan i och för sig var generellt utformad. Men Lagrådet konstaterade också att lagen dels skulle vara i bruk en mycket kort tid som helt var anpassad efter behoven i det enskilda fallet, dels hade rekvisit formulerade på ett sådant sätt att kapitlet bara kunde tillämpas i just fallet med Cementa. Dessutom framstod lagen som en åtgärd vidtagen för att korrigera utfallet av den konkreta tillståndsprocess som bedrivits i domstol.

Slutsatsen blev därför att: ”Sammantaget anser Lagrådet att övervägande skäl talar för att förslagen i lagrådsremissen strider mot generalitetskravet. De står därmed i strid med regeringsformen också i sakligt hänseende.” Lagrådet pekade också på risken för att lagstiftaren genom att skapa en lag för att ändra domstolsbeslut riskerade att skada ”tilltron till det svenska rättssystemet liksom respekten för den grundläggande uppgiftsfördelning mellan riksdagen och regeringen som kommer till uttryck i regeringsformen”. Lagrådet sade sig därför inte kunna tillstyrka förslagen i remissen.

Regeringen valde att, trots kritiken, lägga fram en proposition baserad på lagrådsremissen. Förslagen diskuterades i miljö- och jordbruksutskottet, som tog upp Lagrådets kritik. Representanterna i utskottet ansåg dock att den korta beredningstiden var motiverad med anledning av den brådskande situationen. Till skillnad från Lagrådet ansåg också utskottet att lagen var generellt utformad.

”Mot bakgrund av de allvarliga samhällskonsekvenser som kan uppstå till följd av cementbrist och av de skäl i övrigt som anförs i propositionen anser utskottet att riksdagen bör anta regeringens lagförslag” skrev utskottet. Förslaget antogs sedan av en enhällig riksdag.

Betänkande 2021/22:MJU7