search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Advokatsamfundets arbete med granskningsrapporter

År 2009 beslutade Advokatsamfundets styrelse att, inom ramen för den befintliga regleringen, införa en mer proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer.

I slutet av 2015 presenterades en granskningsrapport som redskap i tillsynen. Granskningsrapporten är omfattande och innehåller bland annat frågor om advokatbyråns organisation, informationssäkerhet, klientmedelshantering, intressekonflikter, information till klienterna och efterlevnad av penningtvättslagstiftningen.

Granskningsrapporterna började sändas ut 2016. Först ut var de stora advokatbyråerna.

2020 utvidgades granskningsrapporten med frågor om efterlevnaden av dataskyddsförordningen, GDPR. Även arbetsmiljöfrågor och diskriminering har lagts till.

Arbetet med granskningsrapporterna sköts av Advokatsamfundets kansli, som skickar ut rapporterna och sedan sammanställer och följer upp svaren. När brister upptäcks inleds en dialog med den aktuella byrån om hur bristerna kan avhjälpas.

I slutet av 2022 hade totalt 300 advokatbyråer med sammanlagt drygt 3 500 advokater och 2 300 biträdande jurister omfattats av tillsynen.

Granskningen har hittills visat att regelefterlevnaden i huvudsak är god på advokatbyråerna.

2022 anställdes hovrättsassessor Jens Kallmin på kansliet med uppdraget att ansvara för den proaktiva tillsynen.

2022 tillsatte också Advokatsamfundets styrelse en tillsynskommitté för att se över hur den proaktiva tillsynen ytterligare kan förstärkas. Kommittén leds av advokat Bo Ahlenius.

Läs mer om kommitténs uppdrag