search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2022/1225 Utredningsbetänkandet Översyn av JO-ämbetet

R-2022/1247 Betänkandet En oavvislig ersättningsrätt? (SOU 2022:23)

R-2022/1277 Betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

R-2022/1279 Slutbetänkandet Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

R-2022/1322 EU-kommissionens förordning om restaurering av natur

R-2022/1324 Betänkandet Ett register för alla bostadsrätter
(SOU 2022:39)

R-2022/1338 Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

R-2022/1471 Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken samt Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

R-2022/1474 Betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)

R-2022/1507 Departementspromemorian Straffansvar för psykiskt våld (Ds 2022:18)

R-2022/1613 Departementspromemorian Utökat informationsutbyte
(Ds 2022:13)

R-2022/1795 Utkast till lagrådsremiss Ändrad beskattning av inlösen­aktier i vissa fall

R-2022/1882 Promemorian Sekretess för uppgifter som gäller Skatteverkets dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten

R-2022/1971 Trafikförsäkringsföreningens personskadekommittés
referensfall till medicinsk invaliditet – psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

R-2022/2017 Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden inklusive förslag till omnibus­direktiv och omnibusförordning med uppdatering av vissa förordningar och direktiv

R-2022/2066 Finansinspektionens promemoria Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

R-2022/2160 Promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

R-2022/2202 Promemorian Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

Annons
Annons