search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Penningtvättförslag brister i rättssäkerhet

Advokatsamfundet riktar i ett remissyttrande skarp kritik mot förslagen i promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut, som anses brista i rättssäkerhet.

I promemorian från Finansdepartementet föreslås en rad åtgärder för att motverka penningtvätt inom finansiella institut som valutaväxlare.

Några av förslagen är:

  • att alla som bedriver valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska registrera sig,
  • att det ska införas ett allmänt lämplighetskrav för den som bedriver verksamhet i eller äger eller ingår i ledningen för ett finansiellt institut, samt: 
  • att Finansinspektionen ska få besluta om sanktionsavgift för bland annat den som inte lämnar begärda upplysningar till inspektionen eller som bedriver registreringspliktig verksamhet utan att ansöka om registrering.

Advokatsamfundet avstyrker förslagen, med motiveringen att de inte tillförsäkrar enskilda en tillräcklig grad av rättssäkerhet. Förslagen har enligt samfundet stora brister i tydlighet och förutsebarhet. I vissa delar är de dessutom sannolikt oförenliga med Europakonventionen.

Advokatsamfundet pekar i remissvaret på att sanktionsavgifter ska betraktas som straff, och att dessa sannolikt inte får användas på det sätt som föreslås. Även promemorians förslag om sanktionsavgifter riktade mot företag som inte lämnar de uppgifter som Finansinspektionen begärt kommer sannolikt i konflikt med Europakonventionen, enligt Advokatsamfundet.

Läs remissvaret.

Annons
Annons