search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Tvistfinansiering
Författare: Johan Skog, Carl Persson
Förlag: Norstedts Juridik
Tredjepartsfinansiering av tvister är en relativt ny finansieringsform som under senare tid blivit allt vanligare i Sverige. Vid en tvistfinansiering går en tredje part, det vill säga en extern aktör som inte är involverad i tvisten, in som finansiär för en part i en kommersiell tvist. Aktören finansierar hela eller delar av de kostnader som uppkommer med anledning av tvisten, mot rätt till vinstdelning vid gynnsamt utfall. Om tvisten förloras bär finansiären alla de kostnader den har åtagit sig. Boken fungerar som en introduktion till finansieringsformen. Framställningen behandlar både juridiska och processrättsliga frågor och hur tvistfinansiering fungerar i praktiken och för de olika frågor som kan uppkomma i samband därmed.

Digital hearings : civil procedure and ­arbitration
Författare: Mika Savola, Ylli Dautaj, Bruno Gustafsson, Rolf Åbjörnsson
Förlag: Norstedts Juridik
I denna antologi delar erfarna jurister med sig av sina kunskaper och erfarenheter från användningen av digitala lösningar i domstolsprocess och skiljeförfarande – generellt men särskilt i ljuset av den snabba utveckling som skett under covid-19-pandemin. Bidragen behandlar bland annat användningen av video- och telefonförhör i domstolsförhandlingar, komparativ analys av digitaliseringen av domstolsprocesser i de nordiska länderna – före och efter pandemin. Vidare för- och nackdelar med virtuella förhandlingar i skiljeförfaranden samt analys av de stora skiljedomsinstitutens reglementen avseende möjligheten att hålla muntliga förhandlingar på distans.

AVHANDLINGAR

När rätten lägger lagboken åt sidan : en rättsteoretisk studie av nämndemannadomar av Linus Roos, Örebro universitet
Avhandlingen granskar rättens argumentation i rättsfall där nämndemän har avgjort utgången genom att ha röstat ner rättens juristdomare. En av slutsatserna som dras är att nämndemannadomare sällan baserar sina beslut på juridiskt giltiga argument utan mer på värderingar, åskådningar eller
sin personliga uppfattning om hur rätten borde döma. Studien ligger i gränslandet mellan rättsvetenskap och retorik och vänder sig till en publik som både är intresserad av juridisk argumentation och nämndemanna­systemet.

Early determination of arbitral jurisdiction : balancing efficacy, efficiency, and legitimacy of arbitration av Fabricio Fortese, Stockholms universitet
Avhandlingen undersöker tidpunkten för en domstols avgörande av jurisdiktionstvister när skiljeavtal finns, det vill säga huruvida nationella domstolar bör eller kan fastställa skiljedomsjurisdiktion före eller efter att
skiljemännen preliminärt har beslutat i frågan.

Analysen fokuserar på artikel 8(1) i den så kallade modellagen (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration).

BOK De kallar honom Supersnuten : Jan Olsson, ett polisliv av Peter H Johansson, Ordfront
Kriminalkommissarie Jan Olsson har en lång karriär inom polisen bakom sig, i stor utsträckning som brottsplatsutredare. Han började som patrullerande polis 1957 och anlitas fortfarande, vid 86 års ålder, som utredare och expert i brottmål. I boken ”De kallar honom Supersnuten” delar han med sig av minnen från många av de uppmärksammade fall han arbetat med sedan 1970-talet : Norrmalmstorgsdramat, Lasermannen, Bombmannen, Palmemordet, styckmordet på Catrine da Costa och utredningen kring Thomas Quick. Boken är skriven i samarbete med journalisten Peter Johansson.

FESTSKRIFT

Antologi tillägnad den 50 år gamla skadeståndslagen För att uppmärksamma att skadeståndslagen, som trädde i kraft 1 juli 1972, nyss fyllt 50 år har flera skadeståndsjurister ställt samman en antologi tillägnad lagen. De ämnen som behandlas täcker allt från skadestånds­lagens tillkomst och dess grundprinciper, förhållandet mellan skadestånd och försäkring och mellan skadestånd och straff, till tolkningen av skadeståndslagens begrepp i praxis, skadeståndslagens utveckling och ­skadeståndslagens applicering på nya om­råden och samhällsfenomen.
Skadeståndslagen 50 år, Iustus.