search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Grundlagsskadestånd skyddar enskildas rättigheter

Genom en lagändring den 1 augusti 2022 infördes en bestämmelse i skadeståndslagen som ger enskilda rätt att få skadestånd från stat och kommun vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt 2 kap. regeringsformen.

Anna Erman, hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt, som var expert i utredningen om grundlagsskadestånd (SOU 2020:44), berättade om de frågor som diskuterades i kommittén.

– Kommittén enades om en lagreglering med skadeståndet vid överträdelser av Europakonventionen som förebild. Man lyfte fram regeringsformen som ett fundament för demokratin och statsskicket – det är viktigt att regeringsformen inte framstår som mindre användbar för medborgarna än Europakonventionen, förklarade Anna Erman.

Magnus Andersson
Annons
Annons