search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Viktigt att försvara och förklara betydelsen av vårt oberoende

I juni 2021 lanserade Advokatsamfundet ett reviderat rättsstatligt program. Det tidigare programmet var från 1988 och behövde såväl kompletteras som uppdateras. I programmet presenterar Advokatsamfundet sin principiella inställning i ett antal frågor som bedömts som grundläggande i en demokratisk rättsstat.

Vår förhoppning var och är att dessa ställningstaganden ska kunna vara till ledning i enskilda advokaters verksamhet men också kunna utgöra utgångspunkter för samfundets ställningstaganden i lagstift­ningsärenden samt stimulera ledamöternas deltagande i den rättspolitiska debatten.

I vår närhet, i EU-länderna Polen och Ungern, har de styrande politikerna successivt tagit kontroll över rättsväsendet. Det finns all anledning att fundera över vad som skulle kunna hända i vårt land.

Det är med stort intresse vi avvaktar den parlamentariska kommitté (2020:11) som leds av ordföranden i Högsta domstolen, Anders Eka. Kommittén utreder bland annat formerna för ändring av grundlag samt behovet av att stärka skyddet för domstolarnas oberoende.Den 15 februari 2023 presenterar kommittén resultatet av sitt arbete.

Även Advokatsamfundet och advokaternas oberoende ställning i förhållande till staten måste värnas. Sverigedemokraterna, som nu är Sveriges näst största parti, har från tid till annan motionerat om att tillsynen över advokater bör flyttas till en myndighet, det vill säga till staten. Det är inte osannolikt att sådana förslag åter förs fram. Vi advokater måste stå beredda att såväl försvara som förklara varför vårt oberoende är så viktigt.

Många i vårt land, inte minst advokater, är oroliga över vad innehållet i det så kallade Tidöavtalet ska innebära för Sveriges långa tradition av rättssäkerhet. Vissa av förslagen som de nya regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna har fört fram innebär milt sagt en ganska kraftig omdaning av såväl kriminal- som migrationslagstiftningen, i många fall på bekostnad av både rättssäkerhet och skyddet för den personliga integriteten. I ena vågskålen ligger intresset av en effektiv brottsbekämpning, i den andra individuella fri- och rättigheter. Advokatsamfundet kommer naturligtvis, som vi alltid gjort, att bevaka och kritiskt granska de lagstiftningsprodukter som snart kommer att läggas fram som förslag och remitteras. Ledning har vi här bland annat i vårt rättsstatliga program.

Med det sagt vill jag avslutningsvis gratulera vår tidigare advokatkollega Gunnar Strömmer till rollen som justitieminister. Jag tror att det är ganska få jurister i vårt land, advokater inkluderade, som är besvikna över den utnämningen. Det är glädjande att justitieministern tidigare har varit advokat, i dessa tider kanske särskilt viktigt att det är en advokat som ägnat en så stor del av sin yrkesverksamma tid åt mänskliga fri- och rättigheter.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund