search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Taxa i förordnandemål hotar rättssäkerheten

Försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål bör ersättas utifrån en taxa baserad på hur långa förhör som hållits, föreslår Domstolsverket. Advokatsamfundet är starkt kritiskt och anser att förslaget äventyrar rätten till en rättvis rättegång, och dessutom kan leda till ökade kostnader.

Kostnaderna för försvarare och målsägandebiträden i förordnandemål, alltså mål där det
förordnas juridiska biträden men inte väcks åtal, har stigit under de senaste åren. Domstolsverket vill nu öka kontrollen över kostnaderna i förordnandemålen, och har lagt fram ett förslag.

I den remitterade promemorian föreslår Domstolsverket att rättsliga biträdens arbete i förordnandemål som huvudregel ska ersättas genom taxa, alltså med hjälp av fastställda schablonbelopp beräknade utifrån den tid som förhören pågått. Detta skulle, enligt Domstolsverket, underlätta för de rättsliga biträdena att hantera och begränsa sitt arbete till en rimlig nivå.

Advokatsamfundet är starkt kritiskt till förslaget. I sitt remissvar fastslår Advokatsamfundet bland annat att taxan riskerar att leda till ”att den enskildes rätt till en rättvis och oberoende process under förundersökningen åsidosätts”. Förslaget kan, enligt remissvaret, inte heller ”anses stå i proportion till de föreskrifter och etiska regler som reglerar advokatverksamheten”.

Brottmålsadvokaten Marcus Larsson ingår i Advokatsamfundets styrelse och deltog i arbetet med remissvaret. Han anser att förhörstiden är ett alltför trubbigt mätinstrument för att användas som grund för ersättningen.

– Förhörstiden kan vara en liten del av arbetsinsatsen, både för en försvarare och ett måls­ägandebiträde, säger Marcus Larsson, som tillägger att han som advokat är skyldig att utföra det arbete som krävs för att tillvarata klientens intressen, som att granska förundersökningen och tala med klienten.

Strävan efter att begränsa advokatens arbete och därmed kostnaderna kan alltså komma i konflikt med en försvarares skyldighet att aktivt granska förundersökningen. I remissvaret pekar Advokatsamfundet också på att målsägandebiträdets stöd till sin klient många gånger är en förutsättning för att målsäganden ska orka medverka i förundersökningen.

Precis som samfundets remissvar pekar Marcus Larsson på att ett grundligt advokatarbete under förundersökningen kan bidra till att mål skrivs av eller komprimeras genom att det kommer fram viktiga tvivel avseende misstanken. Därmed kan samhället spara pengar.

Dessutom finns det redan i dag system för att granska advokaters och andra biträdens kostnadsanspråk. Marcus Larsson nämnder kraven på att arbetsinsatsen tydligt ska redovisas i kostnadsräkningen och att domstolen dessutom kan granska räkningen. Också de advokatetiska reglerna ställer tydliga krav på advokaterna när det gäller kostnadsräkningar.

– Samfundet ser allvarligt på advokater som inte sköter kostnadsräkningarna. Det kan leda till en disciplinpåföljd, säger Marcus Larsson.

Den viktigaste aspekten är ändå rättssäkerheten för den som misstänks för eller utsatts för brott, anser Marcus Larsson.

– I slutänden handlar det om klientens rätt till en rättvis rätte­gång och att en försvarare eller ett målsägandebiträde ska lägga ner all den tid som behövs för sin klient. Jag förstår att man vill se över kostnaderna, men när det riskerar att urholka rättssäkerheten måste vi advokater försöka förklara det, fastslår han.

Ulrika Öster