search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Revisionsgranskningen sker i klientens intresse

Alla verksamma advokater är skyldiga att lämna in en revisorsrapport till Advokatsamfundet varje år. På så sätt kan Advokatsamfundet granska att advokaternas ekonomi är i ordning.

Advokatsamfundet granskar löpande alla verksamma advokaters revision. Granskningen är en del av samfundets proaktiva tillsyn över advokaterna. Genom granskningen säkerställer samfundet att advokaterna har ordnad ekonomi, och kansliet kan upptäcka brister tidigt.

– Revisionsgranskningen av advokater sker i klientens intresse, förklarar Magnus Wallander, vice ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Föreskrifterna om revisorsrapporter finns i Advokatsamfundets stadgar och bokföringsreglemente.

Enligt bokföringsreglementet 9 § ska varje advokat som bedriver egen verksamhet se till att en auktoriserad eller godkänd revisor, förutom revisionsberättelsen, utfärdar en revisorsrapport. Av rapporten ska det framgå om bokföringen sker enligt lag och enligt bokföringsreglementet samt om övriga bestämmelser i reglementet har iakttagits. För advokataktiebolag ska rapporten också innehålla uppgift om aktieinnehavet.

Om revisionsberättelsen avviker från standardutformningen, ska det framgå av revisorsrapporten.

– De advokatetiska reglerna – om tystnadsplikt, intressekonflikt, oberoende och integritet och annat – är regler uppställda i klientens intresse snarare än i advokaternas intresse. Revisorsrapporten är ett sätt för samfundet att säkerställa att ett av våra kärnvärden, nämligen oberoendet, upprätthålls. Det vill säga att aktierna ägs av advokat och ingen annan, och att man sköter bokföringen och hanterar klientmedel på ett korrekt sätt, säger Magnus Wallander.

Revisorsrapporten används också för Advokatsamfundets tillsyn över att advokaterna uppfyller kravet på minst 18 timmar strukturerad, yrkesrelaterad vidareutbildning per år.

Riktlinjerna punkt 2.5 föreskriver att advokaterna är skyldiga att dokumentera sina utbildningsaktiviteter. I samband med årsbokslut eller årsredovisning ska advokaten upplysa om utbildningskravet har uppfyllts. Att advokaten har lämnat upplysningen ska framgå av revisorsrapporten.

– Det är också i klientens intresse att advokaterna ska vidareutbilda sig och vara kompetenta inom det område som de praktiserar. Att det inte finns någon passande kurs är ingen godtagbar ursäkt för att inte ha fullgjort sin vidareutbildning. Kurserna behöver inte vara enbart direkt juridiska – det kan vara IT-teknik eller presentationsteknik eller någonting annat som är yrkesrelaterat och som kan vara till nytta i advokatens verksamhet. Därför är det uppenbart att det finns passande kurser på marknaden för alla advokater, säger Magnus Wallander.

I april 2020 beslöt Advokatsamfundets styrelse om ett undantag från utbildningskravet på grund av coronapandemin, som innebar att kravet på professionell vidareutbildning inte tillämpades under kalenderåret 2020. Men från och med kalenderåret 2021 gäller utbildningskravet som tidigare.

I Advokatsamfundets stadgar 46 § och i bokföringsreglementet 10 § föreskrivs att revisorsrapporten ska skickas in till samfundets kansli inom sju månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Om det framgår av rapporten att revisionsberättelsen avviker från standardutformningen, uppmanar kansliet advokaten att sända in revisionsberättelsen tillsammans med ett yttrande över avvikelserna. Advokaten är skyldig att ge in de kompletterande handlingarna.

Under avdelningen verktyg för advokatbyråer – Ekonomi på Advokatsamfundets webbplats finns mallar för revisorsrapporterna i Word-format att ladda ner. Mallarna finns i särskilda versioner för enskild firma, för handelsbolag och kommanditbolag samt för aktiebolag. Mallarna för revisorsrapporter är godkända av FAR, branschorganisationen för revisorer.

För advokater som är verksamma utomlands gäller särskilda riktlinjer för revisorsrapporterna.

Om en advokat inte uppfyller skyldigheten att lämna in en revisorsrapport, tar styrelsen normalt upp ett disciplinärende. I regel leder underlåtenheten till att disciplinnämnden beslutar att tilldela advokaten en erinran. Motsvarande gäller om det framgår av revisorsrapporten att advokaten inte har uppfyllt utbildningskravet.

Vid upprepad underlåtenhet att komma in med revisorsrapporter trots tidigare disciplinbeslut kan påföljden bli strängare. 

Bokföringsreglementet

Advokatsamfundets bokföringsreglemente innehåller föreskrifter om förvaltning av klientmedel och klienters värdehandlingar samt om bokföring m.m. i advokatverksamhet. Den senaste lydelsen fastställdes av styrelsen 2016.

Magnus Wallander ger råd om revisorsrapporten

– Vissa revisorer är inte vana vid den här typen av rapporter. Andra är specialiserade på advokatbyråer, har många advokatbyråer som klienter och vet precis vad det ska stå. Har man inte en sådan revisor – eller om man byter revisor – är det viktigt att sätta sig ner med revisorn och gå igenom vad revisorn ska uttala sig om, så att revisorsrapporten blir komplett i de avseenden som samfundet kräver, säger Magnus Wallander.

Magnus Andersson
Annons
Annons