search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2022/0890 Betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)

R-2022/1035 Betänkandet Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (SOU 2022:19)

R-2022/1065 Departementspromemorian Ett utvidgat utreseförbud för barn (Ds 2022:9)

R-2022/1073 Betänkandet Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

R-2022/1151 Betänkandet Nya krav på betaltjänstleverantör att lämna uppgifter (SOU 2022:25)

R-2022/1152 Utkast till lagrådsremiss Ny lag om källskatt på utdelning

R-2022/1226 Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37)

R-2022/1237 Promemorian Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar

R-2022/1243 Betänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29)

R-2022/1264 Departementspromemorian Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12)

R-2022/1299 EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upp­hävande av direktiv 2002/65/EG

R-2022/1534 Polismyndighetens föreskrifter om ändring i Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FAP 499-1

R-2022/1776 Bolagsverkets förslag om nya föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan för företag och föreningar samt förslag om ändring av Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2017:2) om registrering av verklig huvudman

R-2022/1953 Domstolsverkets förslag till föreskrifter om taxa i förordnandemål samt vissa ändringar i Domstolsverkets övriga föreskrifter om taxor

R-2022/1978 Spelinspektionens förslag till nya spelansvarsföreskrifter

Läs remissvaren på advokatsamfundet.se.

Annons
Annons