search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rätt att överklaga utan fullmakt

En offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning för arbete i samband med ett överklagande utan uppdrag, om försvararen haft skäl att räkna med att klienten ville överklaga. Det fastslog HD i oktober.

I det aktuella målet hade tingsrätten dömt den tilltalade för bedrägeri i hans frånvaro. Den tilltalade hade tidigare gjort klart att han förnekade
brott.

Försvararen lyckades inte få kontakt med sin klient under överklagandefristen, och beslutade då att ändå överklaga domen. Hovrätten för Västra Sverige nekade dock att betala ersättning för överklagandet, med hänvisning till att hon inte hade haft den tilltalades uppdrag att överklaga, eftersom det saknades fullmakt.

Försvararen överklagade beslutet, med framgång. Enligt Högsta domstolen hade försvararen under givna omständigheter skäl att räkna med att den tilltalade önskade överklaga domen och att han skulle ge henne uppdrag och fullmakt att föra hans talan. Försvararen hade därför rätt till skälig ersättning för arbetet i samband med överklagandet.

I sitt avgörande skriver HD bland annat att i ”ett uppdrag som offentlig försvarare ingår, som en del i den långtgående skyldigheten att bevaka den tilltalades intressen, att reda ut om den tilltalade vill överklaga ett avgörande eller inte. Går det inte att nå den tilltalade kan ett överklagande utan uppdrag från den tilltalade innan fristen löper ut vara en åtgärd som är nödvändig för att skydda den tilltalade mot den rättsförlust som inträffar om rätten att överklaga förfaller. Ett sådant överklagande sker alltså typiskt sett i den tilltalades intresse”.

HD:s resonemang överensstämmer med rekommendationerna från Advokatsamfundets styrelse i promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter. I promemorian fastslås att advokaten, i de fall klienten inte går att nå, och advokaten inte har kunnat fastställa klientens inställning till att överklaga, måste överväga att ändå överklaga för att undvika rättsförlust för klienten.

Promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter finns på Advokatsamfundets webbplats.

HD, mål Ö 7785-21

Annons
Annons