search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Asylrätt : en praktisk introduktion
Författare: Madelaine Seidlitz
Förlag: Norstedts ­Juridik
Boken presenterar kortfattat de internationella konventioner och de svenska och EU-gemensamma regler som utgör grunden för den prövning som ska göras när en flykting söker asyl i Sverige. Bokens centrala delar går igenom hela asylprocessen, steg för steg, från vad som händer när man anländer till Sverige tills man antingen beviljas uppehållstillstånd eller måste lämna landet. Denna tredje upplaga är updaterad med de många ändringar som skett på området under de senaste åren om bland annat EU och det gemensamma asylsystemet och det av EU-kommissionen presenterade förslaget om en så kallad migrationspakt.

Barnrättsperspektivet i asylrätten
Författare: Håkan ­Sandesjö
Förlag: Norstedts ­Juridik
Det finns särskilda regler för hur både handläggningen, mottagandet och vistelsen i Sverige ska se ut för barn på flykt och asylsökande barn – ensamkommande eller barn i familj. Utgångspunkten är de rättigheter som följer av barnkonventionen samt internationell rätt och svensk lagstiftning. Fokus ligger på barnrättsperspektivet och de rättsliga frågor som aktualiseras under asylprocessen och i samband med det praktiska mottagandet av ett barn. Handboken är främst avsedd att vara ett stöd för dem som företräder barn i asyl- och mottagandeprocessen, som ombud, offentligt biträde, god man med flera.

BOK
Gärningsmannaprofilering av Anna Dåderman, Petri Kajonius, Studentlitteratur
Gärningsmannaprofilering är en metod som syftar till att ta reda på vem som har begått ett brott och bygger på antagandet att gärningsmannens personlighet avspeglas i utförandet av brottet. I boken behandlar författarna bland annat klassiska teorier om gärningsmannaprofilering utifrån psykologisk forskning men redogör även för en egenutvecklad profileringsmodell utifrån personlighetsdrag. Modellen utgår från att alla människor präglas av fem huvudsakliga personlighetsdrag som påverkar våra känslor, tankar och beteenden. Modellen som används i boken illustreras med hjälp av en redan dömd person, Arbogakvinnan, som 2016 dömdes för det så kallade sommarstugemordet. Även andra uppmärksammade fall – historiska och nutida – där man använt sig av profilering för att ringa in gärningsmannen beskrivs.

”IB – SOM I INHÄMTNING BIRGER”
Ny bok av advokaterna och författarna Lena Ebervall och Per E Samuelson
1973 avslöjade journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt den militära underrättelseorganisationen IB genom en serie artiklar i Folket i Bild/Kulturfront. Avslöjandet att det fanns en topphemlig underrättelseorganisation i Sverige som bland annat hade sysslat med åsiktsregistrering och övervakning av vänstersympatisörer i decennier, blev snabbt en inrikespolitisk skandal. I sin nya roman berättar Ebervall/Samuelson historien om spionorganisationen IB. Historien tar sin början redan i slutet av 1940-talet när idéerna att gömma undan socialdemokraternas åsiktsregister föds och följer IB-affärens huvudpersoner och alla märkliga turer fram till rättegången i december 1973 där Bratt och Guiilou själva åtalades för spionage. Detta är Ebervall/Samuelsons sjunde gemensamma bok om rättsövergrepp i svensk 1900-talshistoria.

AVHANDLINGAR
Straffrättsliga förhållningsregler : en rättsvetenskaplig studie av förbuds-, påbuds- och permissivregler som riktar sig till enskilda av Anders Sjögren, Lunds universitet
Den 14 oktober disputerade advokat Anders Sjögren, verksam vid Advokatbyrån Thomas Bodström i Stockholm, på avhandlingen ”Straffrättsliga förhållningsregler : en rättsvetenskaplig studie av förbuds-, påbuds-, och permissivregler”. Det är en studie som fokuserar på förhållningsregler inom straffrätten, det vill säga rättsregler som förbjuder, påbjuder och tillåter enskilda att göra saker.

Barnets bästa vid utmätning och exekutiv försäljning av bostäder i svensk utsöknings­rätt av Kristian Gustafsson, Lunds ­universitet
Avhandlingen behandlar barns rättigheter vid ett utmätningsbeslut och bygger på två delstudier. En rättsdogmatisk studie som undersöker de rättsliga förhållandet mellan artikel 3.1 i FN:s barnkonvention och de intresseavvägningar som föregår beslut om utmätning och försäljning av bostäder i svensk utsökningsrätt. Den andra delstudien är en empirisk studie av parternas argumentation i Kronofogdemyndighetens praxis.

Bitte Wölkert
Annons
Annons